Evaluering av Strategi for etter- og videreutdanning for ansatte i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (SEVU-PPT)

NIFU og Nordlandsforskning evaluerer Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Systemorientering gjennom kompetanseutvikling? er første delrapport i evalueringen.

Med en serie kompetanseutviklingstiltak som blant annet involverer universiteter og høyskoler, Statped, fylkesmannsembetene og nasjonale sentre er SEVU-PPT en kompleks satsing. Målet er å styrke kompetansen i PP-tjenesten, og å bidra til at PP-tjenesten i større grad arbeider systemrettet. Satsingen pågår fra 2013 til 2018. Hovedtiltakene i strategien er videreutdanning for ledere og ansatte i PP-tjenesten. Videreutdanningen gir deltakerne formell kompetanse på mastergradsnivå, med et omfang på inntil 60 studiepoeng.

Denne delrapporten viser hvor satsingen er på rett vei, og hvor justeringer i implementeringen bør foretas. NIFU og Nordlandsforskning påpeker at det må mer til enn et kompetanseløft for at PP-tjenesten skal jobbe systemrettet.

Dette er første rapportering fra evalueringen av Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten (SEVU-PPT) som Nordlandsforskning, sammen med Nord universitet, og NIFU gjennomfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Blant temaområdene som er definert for evalueringen, har denne delrapporten fokus på kompetanseutvikling, informasjon og nettverksarbeid samt strategiens innretning – aktørbildet og tilbudsstruktur. I sluttrapporten, som vil foreligge høsten 2018, vil vi gå nærmere inn på strategiens virkning.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!