Evaluering av etter- og videreutdanning i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (SEVU-PPT)

NIFU og Nordlandsforskning har evaluert den femårige kompetansesatsingen «Strategi for etter- og videreutdanning i PP-tjenesten». 

Strategiens mål har vært å styrke fag- og systemkompetanse i PPT og å bidra til at tjenesten i større grad arbeider systemrettet gjennom en serie kompetanseutviklingstilbud.

Om evalueringen

I dette evalueringsoppdraget har NIFU og Nordlandsforskning dokumentert innsatsen og undersøkt om målene for satsingen er nådd. Er PPT i større grad satt i stand til å samarbeide med skolen om organisasjonsutvikling og endringsarbeid, læringsmiljø og gruppeledelse, veiledning og rådgiving? 

Evalueringen har pågått i fire år, og gir en oppdatert beskrivelse av kompetanse i PPT, også på ledernivå. Gjennom seks casestudier dokumenteres sider ved PPTs arbeid i barnehager og skoler, og av kommunens bidrag til en faglig sterk og aktiv tjeneste.     

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!