Funn fra tilsyn på barnehageområdet i 2021

Statsforvalterne gjennomfører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet og direkte med barnehagene i særlige tilfeller. Når de oppdager forhold som ikke er i tråd med regelverket, følger de opp kommunen eller barnehagen. Statsforvalterens tilsyn skal bidra til å sikre at barna får likeverdig barnehagetilbud.