Formidling av tilsyn

Vi informerer om tilsynssatsninger og formidler våre funn i tilsyn.

Vi informerer kommunene om større tilsynssatsninger

I forkant av større tilsynssatsninger som felles nasjonalt tilsyn, bør vi formidle tilsynets formål og tema til alle kommunene i god tid før tilsynet. Vi kan for eksempel publisere artikler på våre hjemmesider, eller arrangere møter med barnehage- og skoleeiere og barnehagemyndigheter.

Hvis statsforvalteren har avdekket områder som er aktuelle for tilsyn i sitt fylke, bør statsforvalteren formidle dette til kommunene så tidlig som mulig. Kommunene vil dermed få anledning til å sette i gang tiltak for å undersøke egen regeletterlevelse på det aktuelle området.

Vi formidler våre funn i tilsynsrapporter

Statsforvalterne publiserer tilsynsrapportene sine på tilsynskalenderen. Utdanningsdirektoratet (Udir) publiserer tilsynsrapportene på tilsyn.udir.no.

Tilsynsresultatene gir informasjon om situasjonen i kommunen og til private barnehage- og skoleeiere, og viser at staten tar en aktiv rolle for å bidra til å oppfylle barn og elevers rettigheter og ivareta krav i regelverket.

Utdanningsdirektoratet formidler funn og erfaringer i oppsummeringsrapporter
Hvert år sammenstiller Udir funn fra tilsyn på barnehage- og opplæringsområdet som vi rapporterer til Kunnskapsdepartementet. Formålet er å gjøre lovgivende myndighet kjent med om regelverket etterleves, og eventuelle utfordringer med regelverket. Det kan være nyttig kunnskapsgrunnlag for prioritering av nasjonale satsninger, og valg av andre virkemidler enn tilsyn, for eksempel veiledning.

Vi publiserer en mer omfattende sammenstilling av tilsynene på udir.no. Formålet er å informere om hvilke tema vi har ført tilsyn med, og hvilke funn vi har gjort. Dette kan motivere barnehageeiere, skoleeiere og barnehagemyndigheter til å vurdere egen regeletterlevelse.

Funn i tilsynsrapportene og de samlede oppsummeringsrapportene er interessante og relevant for flere aktører:

  • personer som er direkte berørt av tilsynet, som elever, foreldre og ansatte
  • lokalsamfunnet, som kommunens innbyggere, private barnehager og skoler
  • andre kommuner
  • Kunnskapsdepartementet og Stortinget
  • media
  • interessegrupper og interesseorganisasjoner, for eksempel KS, PBL, Elevorganisasjonen, Elevombud, FUB, FUG, FFO, Barneombudet, Utdanningsforbundet

Vi tilpasser form og innhold når vi formidler funn

Når vi formidler funn fra tilsyn, skal vi tilpasse form og innhold til de aktuelle målgruppene. Hvem vi formidler tilsynsresultater til, kan for eksempel være avhengig av tema for tilsynet, om tilsynet er utløst av en kjent sak som mange er opptatt av, om temaet angår mange, eller har direkte konsekvenser for barn og elever. Eksempler på dette er tilsyn med retten til spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder, eller skolemiljø.

Når vi formidler informasjon om tilsynsresultater til andre enn kommunen for eksempel elever og foreldre, er det viktig at vi gir informasjonen på en slik måte at mottakeren forstår hva kommunen faktisk må rette opp for å ha en praksis i samsvar med regelverket. Mange er opptatt av hvilke konsekvenser tilsynet får for dem selv eller kommunen.

Hvis vi oppdager at tilsynet skaper stor interesse fra media før, under eller etter et tilsyn, kan vi forberede en pressemelding som formidler de viktigste funn fra tilsynet. Dette er imidlertid unntaksvis, og vi skal som hovedregel formidle funn fra tilsyn i våre tilsynsrapporter.