Tilskudd til samisk i grunnskolen

Tilskuddet skal bidra til finansiering til kommuner som har opplæringsforpliktelser i henhold til § 6-2 i opplæringsloven.

Omlegging av tilskuddsordningen
Ordningen er ikke lenger søknadsbasert, slik som tidligere. Kommuner og private skoler som har rapportert elever på samisk språk i GSI tildeles tilskudd basert på disse opplysningene. 

Hvem kan motta tilskudd: Kommuner og private grunnskoler godkjent etter privatskoleloven

Rapportering: Rapporteringen skal gjøres i Grunnskolens informasjonssystem (GSI). Her skal det gis opplysninger om antall elever som får opplæring i samisk språk, også de som får fjernundervisning.

Om ordningen

Fra og med budsjettåret 2023 er ordningen med tilskudd til samisk i grunnopplæringen lagt om jf. Prop. 1 S (2022–2023). Tilskuddsordningen til samiske studiehjemler er ikke omfattet av omleggingen.

Ordningen gjelder også for private grunnskoler godkjent etter privatskoleloven, som gir opplæring i samisk som første- eller andrespråk.

Oppfylles kriteriene for tilskudd til opplæring i samisk, kan opplæringen gis som fjernundervisning.

Tilskuddet skal benyttes til opplæring av elever i samisk som førstespråk (Samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk 2 / Samisk 3).

Nærmere informasjon om krav til innhold i og organisering av opplæringen, finner du i kapittel 6 i opplæringsloven.

Før du mottar tilskudd

Fra og med 2023 vil tilskuddsberegningen være felles for alle tilskuddsmottakere, og dermed også for kommuner innenfor og utenfor forvaltningsområdet for samisk språk.

På grunn av omleggingen av ordningen vil tilskuddet ikke lenger være søknadsbasert. Tilskuddsberegningen vil basere seg på innrapporterte opplysninger om antall elever som får opplæring i samisk språk i GSI. Dette gjelder også de elevene som undervises gjennom fjernundervisning.

Dette må du rapportere

Du skal registrere opplysninger om alle tilskuddsberettigede elever i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) innen 1. oktober hvert år. En forutsetning for denne beregningen er at elevtallene som rapporteres inn faktisk stemmer, slik at avvik unngås i tilskuddsberegningen. Derfor presiseres det hvor viktig det er at alle tilskuddsmottakere, kontrollerer at deres innrapporterte elevopplysninger er korrekte.

Slik beregnes tilskuddet

Fra og med 2023 vil tilskudd bli beregnet på grunnlag av det den enkelte skole og skoleeier har registrert i GSI for opplæringen i samisk språk. Her skal skolene gi opplysninger om antall elever som får opplæring i de ulike språkene. I tillegg skal det informeres om hvordan elevene fordeler seg på årstrinn og samisk som førstespråk eller andrespråk.

Antall elever som får opplæring i samisk, fordeles på egne tilskuddsgrupper per skole, per språk.

I tillegg grupperes elevene i hovedtrinn fra 1.–4. trinn, 5.–7. trinn og 8.–10. trinn per språkalternativ. Hver tilskuddsgruppe utgjør inntil 10 elever.

Tilskuddsgruppene tildeles årstimer i henhold til læreplanen for de ulike alternativene og ganges opp med en sats per årstime. 

Utbetaling

Tilskuddet blir utbetalt to ganger per år, første utbetaling etter gjennomført skoleår i juni, og andre utbetaling innen 31. desember i budsjettåret.