Tilskudd til opplæring i samisk i grunnskolen

Tilskuddet skal bidra til finansiering til kommuner som har opplæringsforpliktelser i henhold til§ 6-2 i opplæringsloven.

Hvem kan motta tilskudd?

  • Kommuner
  • Frittstående grunnskoler godkjent etter friskoleloven, som har godkjente læreplaner i samisk

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra til finansiering til kommuner som har opplæringsforpliktelser i henhold til § 6-2 i opplæringsloven. Ordningen gjelder også for frittstående grunnskoler godkjent etter friskoleloven, som har godkjente læreplaner i samisk.

Tilskuddet skal benyttes til opplæring av elever som får opplæring i samisk som førstespråk (Samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk 2/Samisk 3) etter læreplanverket for Kunnskapsløftet-Samisk.

Nærmere informasjon om krav til innhold i og organisering av opplæringen, hvem som faller inn under betegnelsen «samisk elev» og hva som regnes som «samiske distrikt» finner du i kapittel 6 i opplæringsloven.

Lov og regelverk

Opplæringsloven kapittel 6

Kunnskapsløftet – Samisk

1. Før du mottar tilskudd

Kommuner i samiske distrikt

Er du kommune i samiske distrikt som gir opplæring på og i samisk, kan du sende søknad om tilskudd til fylkesmannen i eget fylke innen 15. november for inneværende skoleår. Du skal skrive ut et ferdig utfylt refusjonsskjema for samisk språkopplæring fra GSI og sende dette til fylkesmannen.

Hvis du som kommune i samisk distrikt mener at tilskuddstildelingen ikke fanger opp det reelle behovet for tilskudd til samisk språkopplæring, kan du i tillegg søke om skjønnsmidler til den samiske språkopplæringen.

Kommuner utenfor samiske distrikt

Er du kommune utenfor samiske distrikt som gir opplæring på og i samisk, kan du søke fylkesmannen om tilskudd til samisk språkopplæring.

Hvis du er kommune i Nordland, Troms eller Finnmark, skal du innhente søknadsskjema og sende tilskuddssøknaden til fylkesmannen i eget fylke. Er du kommune i andre fylker i landet, skal du innhente søknadsskjema og sende tilskuddssøknaden til Fylkesmannen i Finnmark. Det er fylkesmennene som fastsetter og kunngjør søknadsfristen.

Frittstående grunnskoler som gir opplæring i og på samisk

Hvis du er en frittstående grunnskole som har godkjente læreplaner i samisk, og som gir opplæring på og i samisk, kan du søke fylkesmannen om tilskudd til samisk språkopplæring.

Er du en frittstående grunnskole i Nordland, Troms eller Finnmark, skal du innhente søknadsskjema og sende tilskuddssøknaden til fylkesmannen i eget fylke. Er du frittstående grunnskole i andre fylker i landet, skal du innhente søknadsskjema og sende tilskuddssøknaden til Fylkesmannen i Finnmark. Det er fylkesmennene fastsetter og kunngjør søknadsfristen.

Har du spørsmål om ordningen, kan du kontakte fylkesmannsembetet som du skal sende tilskuddssøknaden til.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes etter en fastsatt timesats

Tilskudd til samisk språkopplæring i samiske distrikt gis etter særskilte beregningsregler. Fylkesmannen kan gi nærmere informasjon om tilskuddsberegningen. Beregningsmodellen framgår av standard refusjonsskjema for samisk undervisning i samiske distrikt i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).

Tilskudd til språkopplæring utenfor samiske distrikt, og til frittstående grunnskoler, gis som tilskudd etter fastsatt timesats per gruppe. Antall tilskuddsberettigede timer fastsettes på grunnlag av:

  • en vurdering av det merbehovet for lærertimer som opplæring i Kunnskapsløftet-Samisk medfører
  • læreplanene
  • antall grupper og årstrinn som elevene befinner seg på.

3. Dette må du rapportere

Du skal registrere opplysninger om tilskuddsberettigede elever i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 1. oktober hvert år.

Retningslinjer for tilskudd til opplæring i samisk i grunnskolen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!