Tilskudd til samisk i grunnskolen

Tilskuddet skal bidra til finansiering til kommuner som har opplæringsforpliktelser i henhold til§ 6-2 i opplæringsloven.

Hvem kan motta tilskudd?

  • Kommuner
  • Private grunnskoler godkjent etter friskoleloven

Om ordningen

Tilskuddet skal bidra til finansiering til kommuner som har opplæringsforpliktelser i henhold til § 6-2 i opplæringsloven.

Ordningen gjelder også for frittstående grunnskoler godkjent etter privatskoleloven, , som gir opplæring i samisk som første- eller andrespråk. Hvis skolen oppfyller kriteriene for tilskudd til opplæring i samisk, kan opplæringen gis som fjernundervisning.

Tilskuddet skal benyttes til

  • opplæring av elever i samisk som førstespråk (Samisk 1) eller samisk som andrespråk (Samisk 2/Samisk 3)
  • opplæring av elever på samisk som opplæringsspråk etter læreplanverket for Kunnskapsløftet Samisk (LK-06S)

Hvis frittstående grunnskoler godkjent etter friskoleloven vil tilby opplæring på samisk som opplæringsspråk, må friskolen ha en godkjent læreplan etter Kunnskapsløftet-Samisk (LK-06S).

Godkjenning av læreplaner for privatskoler med godkjenning for å gi opplæring i tråd med Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Nærmere informasjon om krav til innhold i og organisering av opplæringen, hvem som faller inn under betegnelsen «samisk elev» og hva som regnes som «samiske distrikt» finner du i kapittel 6 i opplæringsloven.

Lov og regelverk

Opplæringsloven kapittel 6

Kunnskapsløftet – Samisk (LK-06S)

1. Før du mottar tilskudd

Kommuner i samiske distrikt

Er du kommune i samiske distrikt som gir opplæring i og på samisk, kan du sende søknad om tilskudd til statsforvalteren i eget fylke innen 15. november for inneværende skoleår. Du skal skrive ut et ferdig utfylt refusjonsskjema for samisk opplæring fra GSI og sende dette til statsforvalteren.

Hvis du som kommune i samisk distrikt mener at tilskuddstildelingen ikke fanger opp det reelle behovet for tilskudd til samisk språkopplæring, kan du i tillegg søke om skjønnsmidler for samisk opplæring.

Kommuner utenfor samiske distrikt

Er du kommune utenfor samiske distrikt som gir opplæring i og på samisk, kan du søke statsforvalteren om tilskudd til samisk opplæring.

Hvis du er kommune i Nordland eller Troms og Finnmark, skal du innhente søknadsskjema og sende tilskuddssøknaden til statsforvalteren i eget fylke. Er du kommune i andre fylker i landet, skal du innhente søknadsskjema og sende tilskuddssøknaden til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Det er statsforvalterne som fastsetter og kunngjør søknadsfristen.

Private grunnskoler som gir opplæring i og på samisk

Hvis du er en privat grunnskole som gir opplæring i samisk som førstespråk (Samisk 1) eller andrespråk (Samisk 2/Samisk 3), kan du søke statsforvalteren om tilskudd til samisk språkopplæring.

Hvis du er en privat grunnskole med godkjent læreplan for samisk opplæringsspråk etter Kunnskapsløftet-Samisk (LK06S), kan du søke statsforvalteren om tilskudd til opplæring på samisk.

Er du en privat grunnskole i Nordland eller Troms og Finnmark, skal du innhente søknadsskjema og sende tilskuddssøknaden til statsforvalteren i eget fylke. Er du privat grunnskole i andre fylker i landet, skal du innhente søknadsskjema og sende tilskuddssøknaden til Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Det er statsforvalterne som fastsetter og kunngjør søknadsfristen.

Har du spørsmål om ordningen, kan du kontakte statsforvalteren som du skal sende tilskuddssøknaden til.

2. Slik beregnes tilskuddet

Tilskuddet beregnes etter en fastsatt timesats

Tilskudd til samisk opplæring i samiske distrikt gis etter særskilte beregningsregler. Statsforvalteren kan gi nærmere informasjon om tilskuddsberegningen. Beregningsmodellen framgår av standard refusjonsskjema for samisk opplæring i samiske distrikt i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).

Tilskudd til samisk opplæring utenfor samiske distrikt, og til frittstående grunnskoler, gis som tilskudd etter fastsatt timesats per gruppe. Antall tilskuddsberettigede timer fastsettes på grunnlag av:

  • en vurdering av det merbehovet for lærertimer som opplæring i/på Kunnskapsløftet-Samisk medfører
  • læreplanene
  • antall grupper og årstrinn som elevene befinner seg på.

3. Dette må du rapportere

Du skal registrere opplysninger om tilskuddsberettigede elever i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) 1. oktober hvert år.