Vg3 yrkessjåførfaget (YRK03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

  • føre tyngre kjøretøy i henhold til gjeldende regelverk for kjøretøy i klasse C, CE eller D, avhengig av bedriftens produksjon
  • reflektere over og vurdere risiko i ulike situasjoner knyttet til føring av tyngre kjøretøy
  • klargjøre kjøretøyet etter gjeldende regelverk og bruke egnet utstyr for framkommelighet og trafikksikkerhet under krevende vær og føreforhold
  • utføre daglig vedlikehold og kontrollere kjøretøyets påbygg, lastsikring, chassis, konstruksjon og annet utstyr
  • bruke kjøretøyets tekniske utstyr og hjelpemidler på en kostnadseffektiv måte og i tråd med brukermanualer og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
  • laste og sikre personer og gods i henhold til lover, forskrifter og bedriftens krav til kvalitet og sikkerhet
  • planlegge, gjennomføre og dokumentere transportoppdrag uten unødvendige miljøbelastninger og i henhold til gjeldende regelverk og bedriftens produksjon og avtaler
  • opptre forsvarlig og hensynsfullt i trafikken under transportoppdrag med skiftende vei- og føreforhold
  • ta ansvar på et skadested og utføre førstehjelp
  • følge bedriftens rutiner ved driftsstans, sykdom, ulykker og andre uønskede hendelser
  • reflektere over egen kundeservice og utfordringer som kan oppstå i kommunikasjon med ulike kundegrupper, og håndtere eventuelle avvik som skjer i yrkesutøvelsen
  • reflektere over og beskrive hvordan kjøreatferd og oppdragsgjennomføring påvirker lønnsomhet og regularitet
  • reflektere over og beskrive hvordan en anbudsprosess kan påvirke arbeidshverdagen
  • gjøre rede for hvordan bestillerrollen og påseplikten fungerer ved kjøp av transportoppdrag
  • reflektere over og beskrive ulike typer energibærere som finnes for tunge kjøretøyer
  • forstå, bruke og forklare aktuelle nasjonale og internasjonale transportdokumenter
  • reflektere over hvordan kosthold, søvnmønster og rusmiddelbruk kan påvirke arbeidsevnen
  • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Underveisvurdering