Vg3 yrkessjåførfaget (YRK03‑03)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

 • føre tyngre kjøretøy i henhold til gjeldende regelverk for kjøretøy i klasse C, CE eller D, avhengig av bedriftens produksjon
 • reflektere over og vurdere risiko i ulike situasjoner knyttet til føring av tyngre kjøretøy
 • klargjøre kjøretøyet etter gjeldende regelverk og bruke egnet utstyr for framkommelighet og trafikksikkerhet under krevende vær og føreforhold
 • utføre daglig vedlikehold og kontrollere kjøretøyets påbygg, lastsikring, chassis, konstruksjon og annet utstyr
 • bruke kjøretøyets tekniske utstyr og hjelpemidler på en kostnadseffektiv måte og i tråd med brukermanualer og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • laste og sikre personer og gods i henhold til lover, forskrifter og bedriftens krav til kvalitet og sikkerhet
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere transportoppdrag uten unødvendige miljøbelastninger og i henhold til gjeldende regelverk og bedriftens produksjon og avtaler
 • opptre forsvarlig og hensynsfullt i trafikken under transportoppdrag med skiftende vei- og føreforhold
 • ta ansvar på et skadested og utføre førstehjelp
 • følge bedriftens rutiner ved driftsstans, sykdom, ulykker og andre uønskede hendelser
 • reflektere over egen kundeservice og utfordringer som kan oppstå i kommunikasjon med ulike kundegrupper, og håndtere eventuelle avvik som skjer i yrkesutøvelsen
 • reflektere over og beskrive hvordan kjøreatferd og oppdragsgjennomføring påvirker lønnsomhet og regularitet
 • reflektere over og beskrive hvordan en anbudsprosess kan påvirke arbeidshverdagen
 • gjøre rede for hvordan bestillerrollen og påseplikten fungerer ved kjøp av transportoppdrag
 • reflektere over og beskrive ulike typer energibærere som finnes for tunge kjøretøyer
 • forstå, bruke og forklare aktuelle nasjonale og internasjonale transportdokumenter
 • reflektere over hvordan kosthold, søvnmønster og rusmiddelbruk kan påvirke arbeidsevnen
 • gjøre rede for partssamarbeidet i bedriften og reflektere over arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter og over hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende arbeidsliv

Underveisvurdering