Trafikk (TRA01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

  • utforske og gjøre seg kjent med trafikken i nærmiljøet og foreslå konkrete trafikksikkerhetstiltak
  • reflektere over og vise hvordan trafikksikkerhetsutstyr kan redusere ulykker og skader
  • drøfte faktorer som har betydning for mobilitet, folkehelse og miljø
  • utføre livreddende førstehjelp og tiltak på et skadested for å ivareta egen og andres helse og sikkerhet
  • beskrive trafikken i et historisk perspektiv og drøfte utfordringer i dag og i fremtiden
  • reflektere over og vise hva det innebærer å opptre trygt og ansvarsfullt i trafikken og diskutere etiske dilemmaer i trafikken

Underveisvurdering

Standpunktvurdering