Tømrerfaget (TMF03‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  byggeprosjekter etter tegninger, beskrivelser, preaksepterte løsninger, standarder og toleransekrav og vurdere
  arbeidet ut fra framdrift, bærekraft og lønnsomhet og konsekvenser av avvik fra toleransekravene
 • utarbeide framdriftsplaner, bestille og motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde i tråd med arbeidsoppdraget
 • risikovurdere arbeidsoppdrag, gjennomføre
  en sikker jobb-analyse og rapportere om uønskede hendelser
 • gjøre rede for
  og bruke
  kvalitetssikringssystemer, dokumentere
  eget arbeid og håndtere avvik
 • måle og utarbeide målsatte skisser for å produsere konstruksjonsdeler i samsvar med tegninger, skjemaer og standarder
 • arbeide i tråd med gjeldende krav til helse, miljø og sikkerhet og gjeldende regelverk, varsle avvik og reflektere
  over konsekvenser av ikke å følge kravene
 • kildesortere og håndtere avfall etter gjeldende regelverk og reflektere
  over konsekvensene av feilhåndtering
 • bygge opptil ni meter høyt stillas etter monteringsveiledning, følge regelverk for arbeid i høyden og vurdere
  bruk av sikringsutstyr
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper og reflektere
  over konsekvensene av støy, vibrasjoner, støveksponering og bruk av kjemiske komponenter
 • bruke
  verne- og sikringsutstyr og vurdere
  konsekvensene av feilbruk
 • sette ut, sikre og kontrollere høyder og mål ved bruk av ulikt måleutstyr og gjøre rede for
  midlertidige avstivninger under byggeprosessen
 • utføre mottakskontroll, lagre materialer og festemidler i samsvar med produktdokumentasjon og lage en riggplan
 • velge og bruke
  trevirke og byggevareprodukter og vurdere
  konsekvensene av varmegjennomgang, fukttransport og styrkeegenskaper
 • bygge og montere veggkonstruksjoner og vurdere
  hvordan fukt og temperaturendringer påvirker klimakonstruksjonen
 • bygge og montere takkonstruksjoner og himlinger og vurdere
  hvordan krefter påvirker konstruksjonen
 • bygge og montere bjelkelag, etasjeskillere og himlinger og vurdere
  hvordan laster påvirker konstruksjonen
 • gjøre rede for
  prinsippene for brann og lyd og bygge brannhemmende og lyddempende konstruksjoner
 • bygge, montere og kontrollere elementer og moduler av tre og sammensatte materialer
 • feste trekonstruksjoner mot betong, mur, stål og sammensatte materialer
 • montere vinduer og dører og tette, isolere og liste etter en monteringsveiledning og vurdere
  hvordan krefter påvirker bygningsdelen
 • montere ulike typer innvendig og utvendig kledning og listverk og vurdere
  kvaliteten på materialene
 • legge gulv av tre og sammensatte materialer, montere listverk og vurdere
  hvordan fukt i materialene påvirker resultatet
 • vurdere
  overføringen av krefter i arbeidet med å rehabilitere eksisterende konstruksjoner
 • rehabilitere trekonstruksjoner og skifte ut skadde bygningsdeler i eksisterende bygg
 • rehabilitere bygninger og drøfte
  hvordan tradisjonelle byggemetoder tar vare på egenarten til faget og kulturtradisjonene
 • bruke
  fagterminologi for å kommunisere med kolleger og andre yrkesutøvere og drøfte
  ulike løsninger som bidrar til å minimere miljøavtrykket og sikre en effektiv ressursutnyttelse
 • arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjøre rede for
  pliktene og rettighetene til arbeidsgiveren og arbeidstakeren og reflektere
  over krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap
 • vurdere
  og bruke
  ulike byggtekniske løsninger og gjøre rede for
  konsekvensene for inneklima og universell utforming
 • bygge og montere konstruksjoner for brukere i ulike livssituasjoner og reflektere
  over hvordan tilgjengelighet bidrar til folkehelse i et livslangt perspektiv
 • utføre grunnleggende førstehjelp

Underveisvurdering