Kompetansemål og vurderingVg3 IT-utviklerfaget (IUV03‑01)

Sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål

 • planlegge
  ,
  utvikle
  og
  dokumentere
  løsninger med innebygd personvern og sikkerhet
 • planlegge
  ,
  utvikle
  og
  dokumentere
  løsninger som er energieffektive og bærekraftige
 • videreutvikle en løsning for å ivareta brukernes behov
 • planlegge
  ,
  utvikle
  , sette opp og
  dokumentere
  systemer for datainnsamling, analyse og visualisering
 • planlegge
  ,
  utvikle
  , sette opp og
  dokumentere
  integrasjoner mellom ulike systemer og databaser
 • utvikle
  og
  bruke
  dokumentasjon og veiledninger
 • veilede brukere i ulike oppgaver
 • håndtere påloggingsopplysninger på en sikker og forsvarlig måte
 • utvikle
  og tilpasse brukergrensesnitt som ivaretar krav til universell utforming
 • velge og
  bruke
  relevante rammeverk og moduler til utvikling
 • beskrive
  konsekvenser av teknisk gjeld i løsninger
 • beskrive
  hvilke krav som ulike løsninger stiller til infrastruktur, og hvilke muligheter og begrensninger som følger av infrastrukturen
 • gjøre rede for
  og
  anvende
  gjeldende regelverk for personvern, opphavsrett og informasjonssikkerhet i eget arbeid
 • bruke
  utviklingsstrategier og
  samarbeide
  med andre utviklere
 • feilsøke kode og rette feil i algoritmer og kode
 • utforske
  prosesser knyttet til testing og feilsøking i utvikling av løsninger
 • behandle bedriftsinterne opplysninger på en sikker og etisk forsvarlig måte
 • utforske
  konseptene maskinlæring og kunstig intelligens
 • utforske
  og
  vurdere
  eksisterende og nye teknologier og bransjerelevante kodespråk
 • reflektere
  over og
  beskrive
  hvordan teknologi kan misbrukes og påvirke samfunnet negativt
 • gjøre rede for
  hvilke krav og forventninger som stilles til et likeverdig og inkluderende yrkesfellesskap, og
  reflektere
  over hvilke plikter og rettigheter arbeidsgiver og arbeidstaker har i lærebedriften

Underveisvurdering