Vg3 dyrefaget (DYR03‑01)
Kompetansemål og vurdering

Eksempel på samanhengar

Forklaring

Kompetansemål

 • planleggje
  , vurdere
  , gjennomføre
  og dokumentere
  arbeidsoppgåver i dyrenæringar
 • tilby tenester og produkt retta mot målgrupper i dyrenæringar
 • drifte og halde ved like dyreanlegg, lokale og innreiing
 • vurdere
  , selektere, trene og førebu dyr for ulike miljø, bruksområde og aktivitetar
 • vurdere
  og gjennomføre
  stell, fôring og pleie av dyr
 • vurdere
  faktorar som påverkar prestasjonar, helse og åtferd til dyr
 • vurdere
  , utføre og grunngi tiltak som fremjar prestasjonar, helse og velferd til dyr, og som førebyggjer helse- og åtferdsproblem
 • vurdere
  , utføre og grunngi tiltak ved sjukdom og skade på dyr i samarbeid med andre yrkesgrupper, vurdere
  skadeomfang og utføre førstehjelp på dyr og menneske
 • handtere redde og aggressive dyr på ein måte som varetek sikkerheit, dyrevelferd og -helse
 • reflektere
  over og nytte
  dyrevelferdsindikatorar og prinsippet om minste inngrep
 • observere og beskrive
  artstypiske og individuelle behov, allmenntilstand og helse- og åtferdsavvik
 • nytte
  journalar og andre dokumentasjonsverktøy i dyrenæringar etter gjeldande standardar og regelverk
 • nytte
  diagnostiske og yrkesrelevante verktøy og metodar i dyrenæringar
 • gjere greie for
  faktorar som påverkar økonomi, kundetilfredsheit, arbeidsmiljø og kvalitet, og gjennomføre
  og grunngi forbetringstiltak
 • arbeide på ein sikker måte, vurdere
  risiko og setje i verk tiltak for å redusere risiko
 • avdekkje behova til kunden og grunngi anbefalingar
 • kommunisere med og rettleie ulike målgrupper i dyrefaglege tema og yte profesjonell kundeservice
 • leggje til rette miljø, trening og rettleiing for godt samspel mellom dyr og menneske
 • velje, nytte
  og tilpasse utstyr, verktøy og materiale, og utføre vedlikehald
 • arbeide i samsvar med og grunngi smittevern og hygieniske og ergonomiske prinsipp
 • arbeide i samsvar med rutinar, kvalitetssystem, standardar, regelverk og forvaltningskrav, og beskrive
  offentlege forvaltningsorgan på området
 • vurdere
  eigen praksis og kompetanse, og samarbeide
  med dyrehelsepersonell og andre yrkesgrupper
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforholdet i faget, og gjere greie for
  pliktene og rettane til arbeidsgivaren og arbeidstakaren

Undervegsvurdering