Demokrati i praksis (DIP01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

 • gjøre rede for
  grunnleggende demokratiske verdier, prinsipper og utfordringer
 • utforske
  demokratiske prosesser på egen skole og i lokalsamfunnet og vurdere
  prosessene i lys av sentrale verdier og prinsipper som demokratiet bygger på
 • utforske
  og reflektere
  over hvordan medbestemmelse og beslutningsprosesser fungerer i praksis
 • delta i meningsbrytninger og håndtere uenighet
 • reflektere
  over hva som binder et demokratisk samfunn sammen
 • bruke
  ulike påvirkningskanaler for å nå ut til en bestemt målgruppe og reflektere
  over etiske problemstillinger knyttet til påvirkning

Underveisvurdering

Standpunktvurdering