Demokrati i praksis (DIP01‑02)
Kompetansemål og vurdering

Eksempler på sammenhenger

Forklaring

Kompetansemål 

  • gjøre rede for grunnleggende demokratiske verdier, prinsipper og utfordringer
  • utforske demokratiske prosesser på egen skole og i lokalsamfunnet og vurdere prosessene i lys av sentrale verdier og prinsipper som demokratiet bygger på
  • utforske og reflektere over hvordan medbestemmelse og beslutningsprosesser fungerer i praksis
  • delta i meningsbrytninger og håndtere uenighet
  • reflektere over hva som binder et demokratisk samfunn sammen
  • bruke ulike påvirkningskanaler for å nå ut til en bestemt målgruppe og reflektere over etiske problemstillinger knyttet til påvirkning

Underveisvurdering

Standpunktvurdering