Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat

Å sette ord på aktiviteter og opplevelser

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling. Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. (Rammeplanen)

Barn og voksne kommuniserer om det som foregår

Alle hverdagens aktiviteter og opplevelser kan gi barna gode muligheter til å være språklig aktive. Barna kommuniserer seg imellom med kroppsspråk, mimikk og ord, og barna og de voksne kommuniserer og snakker sammen om det som skjer, og det de gjør og opplever. Når barna deltar i ulike aktiviteter, bør de voksne sette ord på det barna gjør, og invitere til samtaler rundt det barna er opptatt av. På denne måten blir aktivitet og språk knyttet sammen. Den voksne tilpasser seg barnas språk for deretter å tilføre mer på barnas premisser.

God førforståelse åpner for å bruke språket aktivt

Før aktiviteter starter eller turer begynner, er det viktig at personalet og barna snakker om det de skal gjøre, og om det som skal skje. Det bidrar til at barna stiller forberedt til det som følger. Rett søkelyset mot sentrale ord og begreper. Benytt konkreter og bilder for å introdusere dem. Lag gjerne en plan i form av en oversikt med illustrasjoner som viser hva som skal foregå. Førforståelsen, den innsikten barna har på forhånd, gjør det lettere for dem å være språklig aktive under selve aktiviteten eller på turen. Flerspråklige barn kan også ha nytte av å ha en liknende samtale på morsmålet sitt først.

Barna tar alle sanser i bruk

Når barna er på tur, ser, hører, lukter, smaker og opplever de mye det er naturlig å snakke sammen om. På turer i nærmiljøet til for eksempel en butikk eller biblioteket kan barn og voksne snakke om aktuelle gjenstander, om oppgavene til menneskene som arbeider der, og om det barna opplever. Førstehåndsopplevelser skaper ofte interesse og engasjement. De språklige aktivitetene går ut på å sette ord på opplevelser, leke med ord, undre seg, beskrive, fortelle, forklare, spørre og svare. De voksne må passe på å bruke sentrale og nye ord gjentatte ganger når de snakker med barna. Da får barna ordene repetert, og de kan bli fortrolige med dem. Støtt barna slik at de tar ordene i bruk også. Det barna opplever, kan gi inspirasjon til både samtaler og lek der de bruker språket aktivt, for eksempel i rollelek.

Barna bearbeider opplevelsene sine

Bring omverdenen inn i barnehagen. Barna kan ta med naturmaterialer og andre ting de finner eller får når de er på turer, for eksempel steiner, kongler, skjell, mose, taustumper, billetter og brosjyrer. Dette kan de lage noe av eller leke med inne eller ute når de er tilbake i barnehagen. Barna bruker språket når de kommuniserer med hverandre mens de skaper eller leker. Med gjenstandene som utgangspunkt, kan barna gjenkalle det de har vært med på. En grankongle kan åpne for en samtale om ekorn som spiser konglefrø. Et skjell kan være inngangen til en samtale om hvilke dyr som kan ha svømt forbi skjellet da det levde på havbunnen. Barna gjenforteller fra turen eller aktiviteten og bruker da språket aktivt. Flerspråklige barn kan ha nytte av å benytte morsmålet sitt for å bearbeide og utvide forståelsen av det som har skjedd. Deretter kan de kanskje sette ord på det på norsk.

Barna snakker om opplevelsene sine

Barna og personalet kan fotografere på turer og fra aktiviteter. Velg motiv som egner seg som utgangspunkt for samtaler, undring eller spørsmål. Bilder av gjenstander som har fanget barnas oppmerksomhet og aktiviteter barna har vært engasjert i, kan stimulere dem til å fortelle, forklare og spørre. Still ut bildene på en oppslagstavle, eller lag bøker av dem. Til de yngste barna kan det være lurt å lage laminerte bildekort. Barna snakker sammen ut fra bildene. De kan fortelle til andre barn, personalet eller til foreldrene når de leverer eller henter. På denne måten får barna trening i å sette ord på opplevelsene, erfaringene og kunnskapene sine, og de kan formidle dette flere ganger i ulike sammenhenger til forskjellige mottakere. Det gir rom for språkutviklende samtaler og trening i å bruke nye ord i naturlige kontekster.