Alle barnehager skal bygge på verdigrunnlaget som er fastsatt i barnehageloven og internasjonale konvensjoner som Norge har sluttet seg til, slik som barnekonvensjonen.

Alle stater som har sluttet seg til barnekonvensjonen må følge det som står i den. Norge har gjort den til norsk lov. Rammeplanen for barnehagen bygger på barnekonvensjonen. Alle som jobber i barnehage bør derfor kjenne til rettighetene i barnekonvensjonen

Personalet i barnehagen skal gi barna begynnende kjennskap til betydningen av menneskerettighetene, spesielt barnekonvensjonen. (Rammeplanen kapittel 9).

Artikkel 3 i barnekonvensjonen - barnets beste

Voksne skal gjøre det som er best for barn

Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn. Dette er et overordnet prinsipp som gjelder for all barnehagevirksomhet. (Rammeplanen kapittel 1)

Hvordan vet vi hva som er barnets beste? Hvordan gjør vi denne vurderingen? 
Vi har spurt Kjersti Botnan Larsen fra Barneombudet om dette i filmen her:

Artikkel 12 i barnekonvensjonen - barnets rett til å gi uttrykk for sin mening

Alle barn har rett til å si meningen sin, og deres meninger skal bli tatt på alvor

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Alle barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. (Rammeplanen kapittel 4)

I følge rammeplanen skal alle barn få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Barnehagen skal sikre at barna får ta del i og medvirke i fellesskapet. Å jobbe med barns medvirkning er stort og komplekst. Vi har laget et liten film som kan være en inngang inn i dette arbeidet i barnehagen.