Veilederen Spesialpedagogisk hjelp

Endringer i veilederen

Endring 8. juni 2018

Vi har lagt til et nytt punkt 10.

I punkt 10 sier vi noe om skillet mellom tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med nedsatt funksjonsevne og spesialpedagogisk hjelp. 

Endring 29. mai 2017

I punkt 5. har vi gjort språklige endringer for å tydeliggjøre teksten i første avsnitt:

"Når foreldrene eller noen andre har meldt bekymring for om et barn har behov for spesialpedagogisk hjelp, sender kommunen en henvisning til PP-tjenesten om at de ønsker en sakkyndig vurdering av barnet. Dette forutsetter at foreldrene har gitt samtykke. Foreldrene kan også på eget initiativ henvise til PP-tjenesten, enten alene eller i samarbeid med for eksempel barnehagen eller helsetjenesten."

Endring 7. mars 2017

I punktet 5.1 har vi lagt til følgende tekst:
I de tilfellene der foreldrene bor hver for seg er det tilstrekkelig at bostedsforelderen samtykker til at det settes i gang sakkyndig utredning. Når det gjelder samtykke til vedtak om å sette i gang spesialpedagogisk hjelp kreves det samtykke fra begge foreldre, selv om barnet bor fast bare hos den ene. Dette er avklart i brev fra Barne, likestillings, - og inkluderingsdepartementet til Kunnskapsdepartementet datert 16.06.2015.

Endring 7. januar 2017

Veilederen ble oppdatert flere steder som følge av at reglene om rett til spesialpedagogisk hjelp og rett til tegnspråkopplæring for barn under opplæringspliktig alder ble flyttet fra opplæringsloven til barnehageloven 1. august 2016.

Endring 20. mars 2015

Vi har fjernet dette avsnittet fra punkt 5.2:
"Hovedregelen er at foreldrene selv må betale for denne alternative vurderingen. Unntaket vil kunne være dersom foreldrene får omgjort et vedtak om spesialpedagogisk hjelp til sin gunst, jf. forvaltningsloven § 353. Forvaltningsloven § 364 gir i slike tilfeller foreldrene/barnet en rett til å få dekket vesentlige og nødvendige sakskostnader."

Nå står det "Foreldrene må selv betale for denne alternative vurderingen."
Bakgrunnen er at teksten var misvisende, siden bestemmelsene om saksomkostninger ikke gjelder i forbindelse med den ordinære førsteinstansbehandling av en sak, men bare sakskostnader i forbindelse med endring av enkeltvedtak etter bestemmelsene om klage og omgjøring.

Endring 04. november 2015

I punkt 3.3 Samtykke fra foreldrene har vi endret siste avsnitt på grunn av en ny bestemmelse i opplæringsloven.

Tidligere stod det: Foreldrene skal samtykke til sakkyndig vurdering og til enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp også i de tilfellene hvor barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet.

Denne teksten er nå endret til følgende: I de tilfellene hvor barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet, er det barneverntjenesten som har kompetanse til å samtykke til sakkyndig vurdering og til enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp (opplæringsloven §15-6).