Utkast

Kjennetegn på måloppnåelse – arbeidslivsfag på ungdomstrinnet

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder ny læreplan i arbeidslivsfag (ARB01-03). De er veiledende for standpunktvurdering.

Kjennetegnene er under utvikling. Frist for tilbakemelding var 1. april 2020. Tusen takk for alle gode innspill. Vi legger ut oppdatert versjon av kjennetegnene innen skolestart.

Hva og hvorfor kjennetegn på måloppnåelse?

Det er kompetansemålene i læreplanen som er grunnlaget for vurdering av elevens sluttkompetanse. Formålet med kjennetegn på måloppnåelse er å gi en felles nasjonal forståelse for nivået på standpunktkarakterene som sluttvurdering.

Kjennetegn på måloppnåelse er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag, og må derfor brukes sammen med læreplanen for at de skal gi mening.

I det daglige arbeidet med læreplan og vurdering er det lett å fordype seg i detaljer. De veiledende kjennetegnene er imidlertid formulert på et overordnet nivå, med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen. Dette både for å holde ett blikk på den helhetlige kompetansen som er beskrevet i læreplanen og for å gjøre lokal konkretisering og tilpasning mulig.

Hvordan lese og bruke kjennetegnene for å fastsette standpunktkarakteren?

Kjennetegnene er utforma for standpunktkarakterene 2, 4 og 6. Kjennetegnene er ikke uttømmende beskrivelser av eleven sin kompetanse. Hjelp til vurdering av elevens kompetanse på karakterene 1, 3 og 5 må derfor leses ut ifra beskrivelsene av 2, 4 og 6.

En elev kan vise kompetanse på ulike nivå i matrisen. I enkelte av kompetansebeskrivelsene kan kompetansen til eleven være tilsvarende 4, og andre steder som 2 eller 6. Læreren må derfor bruke læreplanen, kjennetegnene og sitt profesjonelle skjønn for å gi en rettferdig vurdering av eleven sin kompetanse.

Hvordan kan kjennetegnene være til nytte underveis i opplæringa?

Kjennetegnene er veiledende og skal være til støtte for standpunktvurderingen, men kan også være til nytte underveis i opplæringa. Som lærer kan du forklare og diskutere læreplanen og kjennetegnene med elevene tidlig i opplæringa slik at de forstår hva som er forventa av dem ved avslutningen av opplæringa.

Hvorfor samarbeide med kollegaer om læreplan og kjennetegn?

Samarbeid mellom kollegaer om arbeid med læreplan og kjennetegn kan bidra til felles forståelse, og et felles språk om hva elevene skal lære og hva som kjennetegner ulik grad av måloppnåelse. Et slikt tolkingsfellesskap innebærer ikke at all vurdering skal gjøres på en bestemt måte, men at felles drøfting og forståelse av vurderingsgrunnlaget kan fremme rettferdig vurdering av kompetansen til hver enkelt elev.

 

 

Kjennetegn på måloppnåelse
Karakter 2Karakter 4Karakter 6
Eleven finner og bruker informasjon for å planlegge produksjon Eleven finner og bearbeider informasjon ved å
bruke hensiktsmessige metoder for å planlegge produksjon
Eleven velger og begrunner strategier og finner
nødvendig informasjon for å planlegge produksjon
Eleven produserer og leverer varer og tjenester Eleven produserer og leverer varer og tjenester og oppnår kvalitetskrav som er satt for produksjonen Eleven produserer og leverer varer og tjenester og utfører kvalitetsvurdering i produksjonen og tar avgjørelser for å sikre nødvendig kvalitet underveis
Eleven behersker enkelte verktøy, metoder, materialer og noe teknologi i praktisk produksjon Eleven kombinerer verktøy, metoder, materialer og teknologi Eleven videreutvikler metoder og tilpasser løsninger underveis produksjonen
Eleven bruker fagbegreper og kommuniserer om produksjon Eleven bruker fagbegreper til å reflektere over og kommunisere om produksjon Eleven reflekterer og begrunner med nyansert fagspråk om produksjon
Eleven følger regler for samhandling og produksjon Eleven bidrar med vurderinger og forslag til regler og rutiner for samhandling i produksjon Eleven tar initiativ og gjør vurderinger for helhetlig samhandling og organisering i produksjon
Eleven beskriver og reflekterer over sin egen rolle i planlegging og produksjon Eleven forklarer og reflekterer flere sider av planlegging og produksjon Eleven reflekterer over eget og andres arbeid og produksjon og videreutvikler samspill g produksjon i arbeidsfellesskapet

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!