Kjennetegn på måloppnåelse – arbeidslivsfag på ungdomstrinnet

Kjennetegnene på måloppnåelse gjelder Læreplan i arbeidslivsfag (ARB01-03). De er veiledende for standpunktvurdering.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om samarbeid og tolkningsfellesskap.

Her kan du lese mer om hvordan du kan ta i bruk læreplanene.

Lav kompetanse i faget, karakter 2God kompetanse i faget, karakter 4Framifrå kompetanse i faget, karakter 6
Eleven finner og bruker informasjon for å planlegge produksjon.Eleven finner og bearbeider informasjon ved å bruke hensiktsmessige metoder for å planlegge produksjon.Eleven velger og begrunner strategier og finner nødvendig informasjon for å planlegge produksjon.
Eleven produserer og leverer varer og tjenester.Eleven produserer og leverer varer og tjenester og oppnår kvalitetskrav som er satt for produksjonen.Eleven produserer og leverer varer og tjenester og utfører kvalitetsvurdering i produksjonen og tar avgjørelser for å sikre nødvendig kvalitet underveis.
Eleven behersker enkelte verktøy, metoder, materialer og noe teknologi i praktisk produksjon.Eleven kombinerer verktøy, metoder, materialer og teknologi.Eleven videreutvikler metoder og tilpasser løsninger underveis produksjonen.
Eleven bruker fagbegreper og kommuniserer om produksjon.Eleven bruker fagbegreper til å reflektere over og kommunisere om produksjon.Eleven reflekterer og begrunner med nyansert fagspråk om produksjon.
Eleven følger regler for samhandling og produksjon.Eleven bidrar med vurderinger og forslag til regler og rutiner for samhandling i produksjon.Eleven tar initiativ og gjør vurderinger for helhetlig samhandling og organisering i produksjon.
Eleven beskriver og reflekterer over sin egen rolle i planlegging og produksjon.Eleven forklarer og reflekterer flere sider av planlegging og produksjon.Eleven reflekterer over eget og andres arbeid og produksjon og videreutvikler samspill g produksjon i arbeidsfellesskapet.