Evaluering av fagfornyelsen – hva, hvorfor og hvordan

Høsten 2020 tok skolene i bruk de første nye læreplanene. Arbeidet med å utvikle de nye læreplanene, og innføringen av dem i skolen, kalles fagfornyelsen. Fagfornyelsen skal evalueres over en periode på fem år. 

Målene med fagfornyelsen

Fagfornyelsen skal gi et læreplanverk som forbereder elevene på fremtiden. Fagene skal få mer relevant innhold og tydeligere prioriteringer, og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. Fagfornyelsen skal styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal prioriteres som temaer i fag der det er relevant.

Sentrale temaer i evalueringen 

Evalueringen kretser rundt fire hovedtema:

 • Prosessen med å utvikle det nye læreplanverket
 • Kvaliteten på læreplanverket
 • Tiltak for at det nye læreplanverket tas i bruk: veiledning, kompetanse og støtte
 • Endringer i skolen som følge av fagfornyelsen

Målene med evalueringen

Evalueringen av fagfornyelsen skal

 • gi kunnskap om hvorvidt læreplanverket fornyes i tråd med målene med fagfornyelsen
 • gi kunnskap om hvorvidt strategiene for utvikling og implementering bidrar til å nå målene med fornyelsen
 • vurdere virkningene av fagfornyelsen

Evalueringen skal både kunne brukes til å justere fagfornyelsen underveis, og som grunnlag for fremtidig politikkutforming. Den skal være nyttig for sentrale myndigheter, forvaltning, skoleeiere, skoler, lærere og andre sentrale aktører.

Evalueringen er delt inn i flere prosjekter

Evalueringen av fagfornyelsen består av flere forskningsprosjekter som lyses ut av Utdanningsdirektoratet. Den økonomiske rammen for evalueringen er 50 millioner kroner.

Oppdragstaker: UiO

Forskningsprosjektet skal studere

 • arbeidet med utviklingen av læreplanverket
 • kvaliteten på læreplanen og støtteressursene
 • styring og ledelse av læreplanarbeid
 • fagfornyelsens møte med skolenes praksis og elevenes læring

Professor Berit Karseth leder prosjektet.

Les mer om prosjektet på UiOs nettsider.

Oppdragstaker: Samisk høgskole

Forskningsprosjektet skal studere

 • hvordan samisk innhold, språk, verdier og kultur fremstilles i læreplanverket, og hvordan dette forstås og implementeres i skolen.
 • hva fagfornyelsen innebærer for opplæring i og på samisk.
 • hvordan fagfornyelsen påvirker praksis i samiske skoler og elevers læring.

Professor Kamil Øzerk og førsteamanuensis Ylva Jannok Nutti leder arbeidet. 

Oppdragstaker: UiO

Forskningsprosjektet skal studere hvordan fagfornyelsen realiseres gjennom planlegging og gjennomføring av undervisning i spesifikke fag.

Prosjektet vil ha fokus på

 • digital kompetanse
 • utforskende kompetanse
 • folkehelse og livsmestring

Forskerne skal undersøke hvordan disse områdene bidrar til profesjonsutvikling blant lærere, og hvordan de bidrar til økt mestring, motivasjon og trivsel blant elevene. 

Prosjektet ledes av førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik ved UiO.

Les om prosjektet til UiO

Oppdragstaker: USN

Forskningsprosjektet skal studere hvordan fagfornyelsen realiseres gjennom planlegging og gjennomføring av undervisning i spesifikke fag på barnetrinnet.

Prosjektet har som mål å få fram kunnskap om

 • endringer i hvordan lærere underviser og vurderer, endringer av lærer- og elevrollen og endringer i fagenes innhold
 • hvordan de ulike elementene i fagfornyelsen tas i bruk i enkeltfag
 • hvordan skole- og læringsmiljøet danner kollektive læreprosesser
 • hva som fremmer og hemmer implementeringen av fagfornyelsen i skolene og i enkeltfag
 • hvordan lærere og skoleledere ser på lærerutdannernes rolle når det gjelder å få til varige endringer

Prosjektet ledes av Nils Asle Bergsgard, visedekan ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap ved USN.

Les om prosjektet til USN

Vi lyser ut midler til et prosjekt som skal undersøke de praktiske og estetiske fagene fra 2022 til 2025. Vi vil ha kunnskap om hvordan fagfornyelsen realiseres gjennom planlegging og gjennomføring av undervisning i fagene kunst og håndverk, musikk, mat og helse og kroppsøving. Vi ønsker tilbud som omfatter minimum to av disse fagene og som undersøker hvordan læreplanene for fag tas i bruk av lærerne og skolene, og hvilke endringer det fører til både når det gjelder lærernes undervisnings- og vurderingspraksis, elevenes læring i fagene, og elevenes motivasjon, mestring og trivsel.

Se utlysning i Mercell

Et styre med forskere og representanter fra utdanningssektoren leder evalueringsarbeidet. Utdanningsdirektoratet fungerer som styrets sekretariat. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!