Evaluering av fagfornyelsen – yrkesfag

Arbeidet med å utvikle de nye læreplanene, og innføringen av dem i skolen, kalles fagfornyelsen. For yrkesfag ble det parallellt med fagfornyelsen lagt inn strukturendringer i læreplanene som skal gjøre utdannelsen mer relevant for og tilpassa yrkeslivet. Fagfornyelsen skal evalueres over en periode på fem år.

Målene for fagfornyelsen

Fagfornyelsen skal gi et læreplanverk som forbereder elevene på fremtiden. Fagene skal få mer relevant innhold og tydeligere prioriteringer, og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. Fagfornyelsen skal styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring skal prioriteres som temaer i fag der det er relevant. Alle læreplanene skal åpne for samisk tilpasning og ivareta samisk perspektiv.

Sentrale temaer i evalueringen

Evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag undersøker hva som preger gjennomføringen, og hvorvidt det nye læreplanverket og strukturendringene fører til at nye utdanningsprogram og fag får fotfeste, at det blir mer relevante opplæringstilbud, flere fullfører videregående opplæring, flere kommer over i varig arbeid og at elever og lærlinger tilegner seg kompetanse i samsvar med overordnet del av læreplanverket og det nye kompetansebegrepet. Prosjektet undersøker også hvordan samisk identitet, mangfold og kultur innpasses i videregående opplæring.

Prosjektets overordnede problemstillinger er:

 • Hva preger gjennomføringen av fagfornyelsen yrkesfag?
 • Hvordan innpasses samisk identitet, mangfold og kultur i videregående opplæring?
 • I hvilken grad fører fagfornyelsen til: 
  • endret praksis i skoler og lærebedrifter?
  • at nye utdanningsprogram og fag får fotfeste?
  • mer relevante opplæringstilbud for elevene og arbeidslivet?
  • at flere fullfører yrkesfaglig videregående opplæring?
  • at flere kommer over i relevant og varig arbeid?
  • at elevene/lærlingene tilegner seg kompetanse i samsvar med ny overordnet del og nytt kompetansebegrep?

Målene med evalueringen

Evalueringen skal gi kunnskap om hvorvidt fagfornyelsen yrkesfag fører til

 • at flere fullfører videregående opplæring
 • at flere kommer over i varig arbeid
 • om de som følger fag- og yrkesopplæring tilegner seg kompetanse i samsvar med nyoverordnet del og det nye kompetansebegrepet i fagfornyelsen

Evalueringen skal gi kunnskap om sammenhenger, kontekst og praksis som bidrar til endringer eller mangel på endringer knyttet til de overnevnte punktene.

Evalueringen skal belyse endringer i alle utdanningsprogram, men utdanningsprogram og fag som får de største endringene med den nye tilbudsstrukturen og nye læreplaner blir prioritert. Evalueringen skal gi kunnskap om ulike typer strukturendringer.