Ståstedsanalysen for barnehage

Grunnet en større teknisk oppgradering stengte ståstedsanalysen for barnehage 1. juli, og den vil være steng minimum ut august. Det er ikke mulig å gjennomføre analyser ved hjelp av verktøyet eller hente ut rapporter fra verktøyet.

Hva er Ståstedsanalysen for barnehage?

Ståstedsanalysen skal bidra til gode refleksjonsprosesser, og er et hjelpemiddel for barnehagebasert vurdering. Målet er å skape felles refleksjon om barnehagens praksis blant alle de ansatte, og å peke ut områder barnehagen vil prioritere i videre endrings- og utviklingsarbeid.

Administrering av Ståstedsanalysen

Det er styrer som administerer Ståstedsanalysen, og du logger deg inn i verkøyet med UBAS-brukernavn og passord. Kontakt kommunen dersom du mangler UBAS-innlogging.

Personvern og samtykke

Personopplysningsloven § 2 og § 8 setter vilkår for behandlingen av personopplysninger. Når personalet tar stilling til påstandene i undersøkelsen, regnes dette som personopplysninger.

Undersøkelsen er frivillig, og den enkelte i personalet må samtykke i at hun eller han godtar undersøkelsen. Styreren må informere personalet om formålet med undersøkelsen og om hvor lenge opplysningene lagres. Styreren må også innhente en skriftlig samtykkeerklæring fra de ansatte som deltar. Den ansatte kan kalle tilbake samtykket dersom vedkommende ønsker det.

Data og vurderinger som utgangspunkt

I analysen sammenstilles fakta om barnehagen, som tall fra BASIL (Innrapportering for barnehager) og NBR (Nasjonalt barnehageregister) og andre relevante undersøkelser som for eksempel foreldreundersøkelser, barnesamtaler, medarbeiderundersøkelser. Tallene og dataene fra undersøkelsene blir deretter sett i sammenheng med vurderinger de ansatte har om barnehagens praksis. Sammen gir disse dataene og vurderingene barnehagen et utgangspunkt for å velge ut og prioritere mål og tiltak for å sette i verk et helhetlig kvalitetsarbeid i barnehagen.

Oversikt over områder for endrings- og utviklingsarbeid

Konklusjonene i Ståstedsanalysen er et uttrykk for hvordan de ansatte vurderer praksis i barnehagen, hva som er barnehagens sterke sider og hva som er barnehagens utfordringer. Analysen gir styrer og øvrig personale en oversikt over konkrete områder for endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen, med mål om å kunne tilby et barnehagetilbud av best mulig kvalitet.

Arbeidet må forankres i hele personalgruppen

For å lykkes med endrings- og utviklingsarbeid må arbeidet forankres godt i hele personalgruppen. Arbeidet krever derfor at styrer legger en plan for gjennomføringen av Ståstedsanalysen hvor det settes av tid til å forberede og informere personalet om arbeidet med analysen.

Det er også viktig å sette av tid til felles møtepunkter der personalet kan reflektere og drøfte egen praksis med utgangspunkt i Ståstedsanalysen. Når hele personalet tar del i drøftingene, kan valg av forbedringsområder være en bevisstgjøringsprosess som gir god forankring for tiltak og pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen. Arbeidet med Ståstedsanalysen krever derfor bred involvering av alle.

Brukerveiledning

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!