Tilretteleggingsmidler for barnehageeiere

Barnehageeiere som har ansatte som deltar i videreutdanning mottar 80 000 kroner i tilretteleggingsmidler per ansatt. Ansatte som søker tilbud i Udirs studiekatalog og andre studietilbud søker samtidig om tilretteleggingsmidler i søknadsskjemaet. Midlene kan omdisponeres ved frafall.

Tilretteleggingsmidler for videreutdanning

Barnehageeier kan motta midler for ansatte som deltar på videreutdanningstilbud som Utdanningsdirektoratet har igangsatt. Dette er studieplasser som er tildelt via Utdanningsdirektoratets søkeportal, og gjelder følgende studier:

  • Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet
  • Pedagogisk ledelse og læringsmiljø
  • Barns språkutvikling og språklæring
  • Realfag i barnehagen
  • Spesialpedagogikk
  • Veilederutdanning for praksislærere
  • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk

Barnehageeiere som har deltakere i disse videreutdanningstilbudene får tilretteleggingsmidler. Midlene blir utbetalt til kommunen som igjen utbetaler til barnehagen hvor den som studerer jobber.

Hvor mye midler får barnehagen?

Barnehageeier får 80 000 kroner i tilretteleggingsmidler for ansatte som tar 30 studiepoeng over to semestre i studieåret 2022-2023.

Midlene utbetales i to omganger. Utbetaling for høsten er i desember. Andre utbetaling er i juni for vårsemesteret. Forutsetning for å få utbetalt midler for vårsemesteret er at den ansatte har fulgt studieprogresjon.

Dersom den ansatte avbryter studiet blir tilretteleggingsmidlene redusert.

Hva kan midlene brukes til?

Tilretteleggingsmidlene skal komme den barnehageansatte til gode slik at den ansatte kan gjennomføre studiet. Barnehageeiere må bli enige med sine ansatte om hvordan tilretteleggingsmidlene skal brukes.

Ansatte som studerer, kan blant annet ha behov for permisjon med lønn. Midlene skal brukes til å dekke vikarutgifter når den ansatte er på studiesamling, kjøp av bøker, betaling av reiseutgifter, oppholdsutgifter og semesteravgift.

Vær oppmerksom på at semesteravgift ikke er det samme som studieavgift. Semesteravgift er en personlig avgift som blant annet dekker velferdstilbud for studentene. Studieavgift for tilbud i Udirs studiekatalog er dekket.

Beholde midler ved utsettelse av studiet

Ved utsettelse av studiet som følge av permisjon, sykdom eller liknende, kan barnehageeier beholde tilretteleggingsmidlene og benytte dem senere.

En slik lokal løsning forutsetter at barnehageeier har en plan for når studiet skal fullføres, at det skjer innen rimelig tid og at det aktuelle studiestedet kan holde av studieplassen for senere gjennomføring. Det må i så tilfelle avtales direkte mellom barnehageeier og det aktuelle studiestedet.

Omdisponering av midler ved frafall 

Ved frafall etter at midlene er utbetalt fra Utdanningsdirektoratet, kan barnehageeier omdisponere midlene. Formålet med omdisponeringen er at utbetalte tilretteleggingsmidler kan gå til studiepoengproduksjon i stedet for å bli tilbakebetalt til Udir.  

Barnehageeier skal benytte omdisponerte midler til samme formål, det vil si til videreutdanning for barnehagelærere.

Midlene kan omdisponeres:

  • mellom ulike barnehagelærere 
  • studieavgift som barnehageeier ikke har utbetalt til studiestedet kan omdisponeres (gjelder annet studietilbud, det vil si studietilbud som ikke finnes i direktoratets studiekatalog)

Tidsramme for bruk og tilbakebetaling

Midlene skal benyttes innen 3 år. Etter dette, eller dersom barnehageeier ikke ønsker å omdisponere midlene til samme formål, skal midlene tilbakebetales til Udir.  

Utdanningsdirektoratets kontonummer: 7694 05 10879. Merk tilbakebetalingen med "videreutdanning for barnehagelærere", slik at vi vet hva det er tilbakebetaling av.

For å kontrollere at tilretteleggingsmidlene blir brukt til formålet, kan Utdanningsdirektoratet foreta stikkprøver.

Endringer i søknads- og oppfølgingssystemet  

Det er ikke nødvendig å melde inn endringer i søknads- og oppfølgingssystemet ved omdisponering etter at midlene er utbetalt. Ved frafall etter at midlene er utbetalt første semester, skal imidlertid barnehagelæreren som er registrert i søknads- og oppfølgingssystemet trekkes andre semester, slik at det ikke blir noe påfølgende utbetaling for denne barnehagelæreren neste semester.  Omdisponering av utbetalte midler ved frafall gir med andre ord ikke rett på ytterligere midler påfølgende semester.  

Omdisponering av tilretteleggingsmidler i private barnehager

Det er kommunen som utbetaler tilretteleggingsmidler til private barnehager. Ved tilbakebetaling av tilretteleggingsmidler fra private barnehager skal midlene tilbakebetales til kommunen, som da har ansvar for å tilbakebetale til Utdanningsdirektoratet.

Har du spørsmål?

Send en e-post til vubarnehage@udir.no