Læreplan i veg- og anleggsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (VOA3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Planlegging, stikking og oppmåling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje arbeidsoppgåver etter teikningar og beskrivingar
 • utarbeide framdriftsplanar for arbeidet og bestille materiale i samsvar med teikningar og beskrivingar
 • bruke digitale måleverktøy
 • bruke nivellerings- og oppmålingsutstyr til stikking av anleggstekniske arbeid
 • varsle om arbeid og sikre og sperre av byggjeplassar og anleggsområde etter gjeldande regelverk
 • kontrollere underlag og sikre fastmerke og utmålte punkt

Bygging og vedlikehald

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • fundamentere og komprimere for veg, grunnarbeid og kommunaltekniske anlegg
 • bruke preaksepterte løysingar for ulike typar arbeid
 • bruke og komprimere ulike massetypar
 • utføre enkle forskalings-, armerings- og støypearbeid
 • leggje rør og kablar og montere kummar
 • vedlikehalde vegar av ulik standard i samsvar med gjeldande regelverk
 • handtere overvatn i veggrøfter, sluk og stikkrenner
 • utføre arbeid i samsvar med gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik
 • bruke eigna verne- og tryggleiksutstyr
 • dokumentere og vurdere arbeidet
 • kjeldesortere og handtere avfall etter gjeldande regelverk
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipp

Maskiner og utstyr

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeid i samsvar med krav til dokumentert og sertifisert tryggleiksopplæring
 • bruke maskiner og utstyr i samsvar med gjeldande regelverk
 • vedlikehalde maskiner og utstyr og gjere enkle reparasjonar
 • bruke vedlikehaldsmanualar

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for historia til faget og drøfte kva plass faget har i samfunnet
 • gjere greie for innhaldet i relevante nasjonale og internasjonale regelverk om dei rettane og pliktene kunden har, under dette reglar om klagerett
 • drøfte etiske retningslinjer i faget
 • drøfte kor viktig samhandling er på arbeidsplassen
 • gjere greie for ulike jord- og bergartar og kva bruksområde dei har
 • gjere greie for kva krav som gjeld for ulike typar vegar og anlegg

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!