Læreplan i tak- og membrantekkerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (TAK3-01)

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 19. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd

Gjelder fra: 2008-08-01T00:00:00 +2

Formål

Tak- og membrantekkerfaget har lange tradisjoner innen vedlikehold og tekking av tak og legging av membran. Faget skal tilfredsstille samfunnets krav til taktekking som beskytter bygninger og tunnelrom mot brann fuktighet, varmetap og andre klimapåkjenninger. Faget skal også ivareta estetisk utforming og tilpassing av tekking til takets arkitektoniske form og uttrykk.

Opplæringen skal bidra til å dekke behovet for kompetanse innen taktekking av nybygg, rehabilitering, service og reparasjon av takbelegg og membraner. Videre skal opplæringen bidra til å fremme gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kollegaer og andre samarbeidspartnere.

Opplæringen i faget skal vektlegge helse og miljø og fremme egen og andres sikkerhet i forbindelse med arbeid på tak.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er taktekker.

Struktur

Tak- og membrantekkerfaget består av to hovedområder. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområdene:

Årstrinn

Hovedområder

Vg3 / opplæring i bedrift

Produksjon

Bransjelære

Hovedområder

Produksjon

Hovedområdet handler om ulike tekkematerialer, tekkemetoder, mekanisk forankring og isolering. Videre omfatter det tekking av nybygg, rehabilitering og legging av membraner. Vurdering av skader på tak og behov for vedlikehold og rehabilitering av gammel tekning inngår også. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt.

Bransjelære

Hovedområdet handler om kunnskap om ulike tekke- og isolasjonsmaterialer og deres oppbygning, egenskaper og bruksområder. Vurdering av tekke- og isolasjonsmaterialer med tanke på miljøet og ytre påvirkninger inngår også. Hovedområdet omfatter dessuten prinsippene for tekking med ulike materialer. Fagets historiske utvikling og plass i samfunnet inngår. Det handler også om estetisk utforming, takets arkitektoniske form og uttrykk. Tegning og arbeidsbeskrivelser inngår.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I tak- og membrantekkerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i tak- og membrantekkerfaget innebærer å kommunisere med ulike samarbeidspartnere. Det innebærer også å kunne dokumentere arbeidsprosessene fram til det ferdige produktet. I tillegg vil det si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser.

Å kunne lese i tak- og membrantekkerfaget innebærer å finne fram i relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også å forstå innholdet i og bruke spesifikasjoner, monteringsanvisninger, tegninger, produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i tak- og membrantekkerfaget innebærer å beregne tidsforbruk, areal, volum og mengder. Det innebærer også ulike former for masseberegninger. Dessuten betyr det bruk av målestokk, måltaking og beregning av vinkler og fall knyttet til konstruksjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i tak- og membrantekkerfaget innebærer å bruke digitale verktøy i forbindelse med planlegging, produksjon, dokumentasjon, kvalitetssikring og kommunikasjon. Det innebærer også bruk av slike verktøy til måling, beregning, bildebehandling og tegning.

Kompetansemål

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
 • montere og plassere ulike typer forankringer for ulike typer belegg
 • utføre ballastering av tekkinger og membraner
 • utføre diffusjonstetting
 • utføre ett- og flerlagstekninger med detaljer
 • montere list- og profiltekking
 • montere ulike typer overdekkinger
 • montere ulike typer rotbeskyttelse på konstruksjoner med jorddekke
 • utbedre og tekke om eldre tak
 • feilsøke på tak med lekkasje
 • vurdere behov for reparasjon og vedlikehold
 • utføre membrantekking
 • sveise med varmluft og åpen flamme og utføre beslagarbeider i forbindelse med tekking
 • utføre isolering med nødvendig falloppbygging
 • montere avløp
 • arbeide i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre arbeid i tråd med ergonomiske prinsipper

Bransjelære

Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne
 • gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • følge krav til profesjonell kundebehandling og kvalitetssikringssystem
 • gjøre rede for ulike taktyper og materialer og deres oppbygning, bruksområder og funksjon
 • begrunne valg av tekkematerialer
 • gjøre rede for hvordan ulike former for last virker
 • lage skisser, følge tegninger og arbeidsbeskrivelser og utføre ulike beregninger
 • arbeide ut fra estetiske hensyn
 • sikre seg selv og andre mot fall og andre ulykker under arbeid på tak
 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr
 • behandle farlige stoffer og farlig avfall etter gjeldende regelverk
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen

Vurdering

Vg3 tak- og membrantekkerfaget

Bestemmelser for sluttvurdering:

Hovedområder

Ordning

Produksjon

Bransjelære

Alle skal opp til fagprøven, som normalt skal gjennomføres innenfor en tidsramme på fire virkedager.

Alle kandidater som ikke har fulgt normalt opplæringsløp, må ha bestått eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen utarbeides sentralt og sensureres lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!