Læreplan i stillasbyggerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (STI3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Stillas for bygg og anlegg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere arbeidet
 • montere ulike typer stillas for bygg og anlegg
 • beregne vindkrefter og dimensjonere for tildekket og udekket stillas
 • velge egnede materialer og verktøy
 • beregne og dokumentere hvilke belastninger stillaset kan utsettes for
 • bruke ulike teknikker for sikring av arbeid i høyden
 • utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk for montering av stillas
 • utføre kildesortering og håndtering av avfall etter gjeldende regelverk

Stillas for industri og offshore

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • montere frittstående og fritthengende stillas og systemstillas for industri og offshore
 • beregne dimensjonering av hengestillas
 • håndtere hydrauliske arbeidsplattformer
 • rigge, stroppe og dirigere kraner
 • utføre tilkomst ved klatring, taubytte og kameratredning
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipper

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for fagets historiske utvikling og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper
 • lese og bruke tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • gjøre rede for ulike stillastyper
 • gjøre rede for bruk av rør og koblinger ved montering av stillas
 • gjøre rede for ulike typer oppheng
 • drøfte yrkesetiske retningslinjer

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!