Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Nye versjoner:
Samfunnsfag - SAF01-04
Samfunnskunnskap - SAK01-01

Kompetansemål etter 4. årssteget

Utforskaren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei
 • finne og presentere informasjon om samfunnsfaglege tema frå tilrettelagde kjelder, også digitale, og vurdere om informasjonen er nyttig og påliteleg
 • bruke grunnleggjande nettvett i digital samhandling og ha kunnskap om reglar for personvern i digitale medium
 • bruke metodar for oppteljing og klassifisering i enkle samfunnsfaglege undersøkingar og presentere enkle uttrykk for mengd og storleik i diagram og tabellar
 • skrive enkle tekstar om samfunnsfaglege tema og bruke grunnleggjande fagomgrep
 • skape og illustrere forteljingar om menneske som lever under ulike vilkår, og samanlikne levekår
 • gje døme på korleis menneske meiner ulikt, at møte mellom ulike menneske kan vere både gjevande og konfliktfylte, og samtale om empati og menneskeverd

Historie

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke omgrepa fortid, notid og framtid om seg sjølv og familien sin
 • samtale om korleis steinalderfolk levde som jegerar og samlarar og fantasere om dei første menneska som kom til landet etter istida
 • beskrive sentrale trekk ved samisk kultur og levemåte fram til kristninga av samane
 • beskrive hovudtrekk ved bronsealderen og jernalderen og gjere greie for korleis jordbruket forandra levemåten i Noreg og Norden
 • samtale om kvifor og korleis ein feirar 17. mai og 6. februar, og fortelje om nasjonaldagane i nokre andre land
 • finne informasjon om og presentere eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan og fortelje om korleis levevis, levekår og kjønnsroller har endra seg
 • kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke

Geografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • plassere heimstaden, heimkommunen og heimfylket på kart
 • setje namn på og plassere landa i Norden, verdshava og verdsdelane og finne geografiske nemningar på kart
 • beskrive landskapsformer og bruke geografiske nemningar i utforsking av landskapet nær skole og heim
 • fortelje om viktige landskap og landskapsformer i Noreg og nokre andre land
 • samtale om stader, folk og språk og planleggje og presentere ei reise
 • peike ut og orientere seg etter himmelretningar og gjere greie for kvifor det er tidsskilnader
 • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land

Samfunnskunnskap

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • samtale om variasjonar i familieformer og om relasjonar og oppgåver i familien
 • gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtale om korleis forventningane kan opplevast
 • undersøkje pengebruken til jenter og gutar og samtale om forhold som påverkar forbruk
 • samtale om tema knytte til seksualitet, grensesetjing, vald og respekt
 • lage ei oversikt over normer som regulerer forholdet mellom menneske, og forklare konsekvensar ved å bryte normene
 • utforme og praktisere reglar for samspel med andre og delta i demokratiske avgjersler i skolesamfunnet
 • drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd

Side 6 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!