Læreplan i rettslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (RTL1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Rettslære 2

Metodelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for hovudprinsippa i juridisk metode
 • gjere greie for og skilje rettsreglar frå andre reglar i samfunnet
 • identifisere rettsspørsmål og bruke prinsippa i juridisk metode til å løyse dei
 • reflektere over dei etiske og historiske sidene ved rettsreglar
 • lage digitale presentasjonar av rettslege emne
 • innhente, vurdere og bruke rettskjelder på ein relevant måte som kan etterprøvast

Erstatningsrett

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare innhaldet i dei fire grunnleggjande vilkåra for å få erstatning og vurdere om vilkåra er oppfylte
 • bruke reglane om det subjektive ansvaret og det ulovfeste objektive ansvaret
 • bruke reglane om ansvaret som barn og foreldre har
 • bruke reglane om arbeidsgjevaransvar
 • forklare innhaldet i bilansvaret og produktansvaret
 • presentere prinsippa for erstatningsutmålinga og forklare kva som kan føre til at erstatninga blir redusert eller fell heilt bort

Menneskerettar

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare kva som ligg i omgrepet menneskerettar
 • gjere greie for reglane om trusfridom og ytringsfridom som følgjer av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)
 • gjere greie for rettigheitar for urfolk etter konvensjon om sivile og politiske rettigheitar art. 1 og 27 og etter ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i sjølvstendige statar
 • gjere greie for grunnleggjande prinsipp for innsamling, lagring og behandling av personopplysningar
 • vurdere personverninteresser opp mot andre omsyn

Avtalerett

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke dei grunnleggjande prinsippa i avtaleretten
 • bruke reglane om inngåing av avtalar, fullmakt og ugildskap
 • bruke prinsipp for tolking og utfylling av avtalar

Kjøpsrett og forbrukarrett

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for plikter som seljar og kjøpar har i forbrukarkjøp og private kjøp
 • vurdere om kjøpar eller seljar får medhald i krava sine ved kontraktbrot
 • bruke reglane i angrerettslova
 • gjere greie for saksgangen i forbrukartvistar
 • vurdere problemstillingar i samband med reglane i marknadsføringslova om forbrukarvern og likestilling, og gjere greie for korleis lova blir handheva

Forvaltingsrett

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for kva eit forvaltingsorgan er, og kunne forklare kva eit forvaltingsvedtak er
 • bruke reglane i forvaltingslova om gildskap og reglane om saksbehandling i samband med einskildvedtak
 • gjere greie for hovudprinsippa for at domstolane kan prøve eit forvaltingsvedtak
 • gjere greie for dei rettane publikum har etter offentleglova
 • bruke dei generelle føresegnene om forureining i forureiningslova, reglane i miljøinformasjonslova og reglane om allemannsretten i friluftslova

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!