Læreplan i rettslære - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (RTL1-03)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Rettslære 1

Metodelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for hovudprinsippa i juridisk metode
 • gjere greie for og skilje rettsreglar frå andre reglar i samfunnet
 • identifisere rettsspørsmål og bruke prinsippa i juridisk metode til å løyse dei
 • reflektere over dei etiske og historiske sidene ved rettsreglar
 • lage digitale presentasjonar av rettslege emne
 • innhente, vurdere og bruke rettskjelder på ein relevant måte som kan etterprøvast

Familierett

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke rettsreglar i samband med inngåing og oppløysing av ekteskap, registrert partnarskap og sambuarskap
 • bruke hovudreglane om råderett, underhaldsplikt og ansvar for gjeld i ekteskap, registrert partnarskap og sambuarskap
 • bruke hovudreglane om fordeling av verdiar og ting i buet i samband med oppløysing av ekteskap, registrert partnarskap og sambuarskap
 • bruke reglane i verjemålslova og barnelova om rettar og plikter for barn og foreldre og gjere greie for dei viktigaste føresegnene i barnekonvensjonen

Arverett

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke hovudreglane om arv etter lova og etter testament og gjere greie for samisk rettsoppfatning i familie- og arverettslege spørsmål på dette området
 • bruke hovudreglane for uskifte
 • gjere greie for og drøfte den arverettslege stillinga til sambuarar
 • gjere greie for skilnaden mellom privat og offentleg skifte

Arbeidsrett og likestilling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for dei viktigaste rettane og pliktene som arbeidstakaren og arbeidsgjevaren har
 • løyse konfliktar i samband med tilsetjing, oppseiing og avskil
 • bruke sentrale reglar i likestillingslova og diskrimineringslova og analysere deira innverknad på samfunnet

Strafferett

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte årsaker til og konsekvensar av kriminalitet
 • gjere greie for reaksjonssystemet og grunnleggjande reglar om lovheimel som følgjer av norsk rett og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)
 • bruke reglane om allmenne vilkår for straff, medrekna reglane om forsøk og medverknad
 • bruke reglane om tjuveri, underslag og nasking
 • bruke reglane om lekamskrenking og drap
 • drøfte regelen om miljøkriminalitet i § 152b i straffelova
 • bruke reglane om promillekøyring og dei generelle straffeføresegnene i vegtrafikklova

Rettargangsordninga

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjere greie for domstolsordninga, den uavhengige stillinga til domstolane og rolla til Konfliktrådet
 • gjere greie for gangen i ei sivil sak og ei straffesak
 • gjere greie for reglane om rettferdig rettargang som følgjer av Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)
 • gjere greie for dei viktigaste nasjonale og internasjonale domstolane

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!