Læreplan i resepsjonsfaget Vg3 / opplæring i bedrift (RES3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Vertskapsrolla

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre service i vertskapsrolla og tilpasse kommunikasjon, åtferd og klesdrakt i møte med gjester
 • kommunisere munnleg og skriftleg med gjestene, også på engelsk
 • bruke enkle formuleringar på eit anna framandspråk enn engelsk i møte med gjestene
 • gjere greie for og følgje gjeldande regelverk og tryggingsrutinar i verksemda ved brann, ran og tjuveri og ved behov for førstehjelp
 • velje ut og bruke ulike verkemiddel i formidlinga av tenestene til verksemda og destinasjonen
 • formidle informasjon om lokale og nasjonale attraksjonar
 • gjere greie for historia til verksemda og kva organisering, mål, strategi og forretningsidé verksemda har, og bruke dette i vertskapsrolla
 • koordinere interne og eksterne aktørar rundt opphaldet til gjesten

Sal

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje og gjennomføre sal, meirsal og gjensal gjennom framsyning og presentasjon av produkt og tenester og tilpassing til dei behova gjestene har, og krava til lønnsemd i verksemda
 • utarbeide salsbrev og anna kommunikasjonsmateriell
 • handsame klager i tråd med gjeldande regelverk
 • kommunisere skriftleg med gjester og eksterne salskanalar
 • bruke reservasjons- og kundeoppfølgingssystema i verksemda i salsarbeidet
 • vurdere kundegrunnlaget til verksemda og gjere greie for kva kjede- og firmaavtalar ho har
 • arbeide etter etiske retningslinjer og gjeldande regelverk for sal og marknadsføring
 • vurdere kapasitet og prissetjing i verksemda i samsvar med dei krava verksemda set til lønnsemd

Drift

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje og utføre daglege driftsoppgåver i resepsjonen i samsvar med rutinane i verksemda og gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik og ut frå omsyn til miljøet
 • planleggje, klargjere, gjennomføre og evaluere dei oppgåvene verksemda har ved arrangement
 • planleggje og utføre daglege arbeidsoppgåver og rutinar i husøkonomavdelinga
 • servere mat og drikke etter gjeldande regelverk
 • gjere greie for organisering av verksemda og sin eigen arbeidsplass og si eiga rolle i verksemda
 • hente inn, rekne ut og analysere nøkkeltala i overnattingsavdelinga
 • vurdere korleis ulike faktorar påverkar lønnsemda i verksemda
 • drøfte samanhengar mellom internt arbeidsmiljø, produktivitet og kvalitet på reiselivsproduktet
 • bruke reservasjons- og kundeoppfølgingssystem i verksemda til å gjere, endre, optimalisere og avbestille reservasjonar
 • bruke kasse og betalingsterminalar, handtere kontantbehaldning, utføre oppgjersrutinar og gjere enkle valutaoverslag og kalkulasjonar
 • bruke systema og rutinane i verksemda til å formidle informasjon mellom avdelingane
 • rapportere statistikk etter gjeldande regelverk
 • gjere greie for og arbeide i tråd med tryggingsrutinane i verksemda
 • arbeide i samsvar med etiske verdiar, rutinar og gjeldande regelverk knytte til overnattingsverksemda
 • vurdere korleis arbeidsplassen kan tilpassast ergonomisk, og utføre arbeidet på ein ergonomisk riktig måte
 • arbeide etter regelverk og avtalar som regulerer arbeidsforhold i resepsjonsfaget, og gjere greie for dei pliktene og rettane som lærlingen, arbeidsgivaren og arbeidstakaren har

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!