Læreplan i psykologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (PSY1-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Psykologi 2

Psykologien i dag

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive og forklare forskjellen på ulike retninger innenfor moderne psykologi
 • gjøre rede for psykologiens bruksområde i dag
 • gjøre rede for oppbygging av psykisk helsevern og krisepsykiatri

Sosialpsykologi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for sosialiseringsprosessen i et psykologisk perspektiv
 • drøfte betydningen av å ha sosial kompetanse
 • forklare hvorfor og hvordan grupper oppstår, vedlikeholdes og oppløses
 • gjøre rede for ulike roller individet kan ha i sosiale sammenhenger, og gi eksempler på rollekonflikter
 • drøfte hva som påvirker og endrer holdninger
 • gjøre rede for ulike lederstiler, hvordan makt kan utøves og hva som kjennetegner en god leder
 • drøfte autoritet og lydighet
 • drøfte diskriminering med utgangspunkt i kunnskap om grupper, roller og holdninger
 • gjøre rede for hvordan mellommenneskelige konflikter kan oppstå, og gi eksempler på hvordan de kan løses
 • definere multikulturell kompetanse, og drøfte personlige og sosiale utfordringer i et flerkulturelt samfunn

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for begrepet kommunikasjon, og kunne beskrive kommunikasjonsprosessen og hva som påvirker den
 • beskrive verbale og ikke- verbale former for kommunikasjon og kommunikasjon som et kulturelt betinget fenomen
 • gjøre rede for språkets muligheter og begrensninger
 • gjøre rede for hva som kjennetegner god kommunikasjon, og demonstrere dette i praksis
 • drøfte muligheter, begrensninger og risiko knyttet til digitale kommunikasjonsarenaer
 • forklare fenomenet massesuggesjon, og reflektere over hvordan dette kan skje i dagens samfunn
 • drøfte hvordan massemedia påvirker oss
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Helsepsykologi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive ulike former for psykiske vansker og lidelser
 • forklare hvordan fysisk og psykisk helse påvirker hverandre
 • gjøre rede for forebyggende psykisk helsearbeid, og diskutere behandling i et helsepsykologisk perspektiv
 • drøfte utfordringer ved å være pårørende eller venner til personer med psykisk lidelser, og gi eksempler på mestringsstrategier

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!