Læreplan i psykologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (PSY1-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Psykologi 1

Psykologiens historie og utvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hovedtrekk i psykologiens utvikling fra filosofisk tenkning til dagens vitenskapelige og anvendte psykologi
 • gi en oversikt over viktige temaer i psykologisk grunnforsking og i anvendt psykologi
 • forklare forskjellen mellom samfunns- og naturvitenskapelig tilnærming til faget
 • gjøre rede for parapsykologi som fenomen

Utviklingspsykologi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for ulike utviklingsområder knyttet til teorier om menneskets utvikling fra unnfangelse til død
 • definere personlighet, og gjengi ulike personlighetsteorier
 • gjøre rede for betydningen av arv og miljø i menneskets utvikling
 • drøfte sammenhenger mellom erfaringer i oppveksten og holdninger og verdier som voksen
 • gjøre rede for ulike emosjoner og behov, og hvordan disse påvirker og styrer atferd
 • beskrive hvordan mennesket utvikler sitt selvbilde og sin identitet
 • gjøre rede for forsvarsmekanismer og mestringsstrategier
 • gjøre rede for begrepet persepsjon, og forklare hva som menes med selektiv persepsjon

Mennesket og læring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • definere læring, og gjøre rede for ulike læringsteorier
 • gjøre rede for begrepet intelligens, og drøfte hvilken betydning intelligens har for læring
 • drøfte sammenhengen mellom motivasjon, mestring og læring
 • beskrive fasene i hukommelsesprosessen, og gjøre rede for hva hukommelse og glemsel har å si for læring
 • drøfte hva som hemmer og fremmer læring
 • gjøre rede for begrepet kreativitet, og gi eksempler på bruk av kreativitet i problemløsning
 • forklare ulike læringsstrategier, og vise hvordan denne kunnskapen kan brukes i egen læring
 • innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Psykologiens biologiske grunnlag

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for nervesystemets og sansenes oppbygging og funksjon
 • forklare hvordan hormoner påvirker tanker, følelser og atferd
 • gjøre rede for sammenhengen mellom gener og menneskets muligheter og begrensinger
 • forklare hvordan evolusjonen kan endre det biologiske grunnlaget for tanker, følelser og atferd
 • beskrive biologiske behov, og gi eksempler på hvordan disse kan komme til utrykk

Mennesket og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • definere helse og reflektere over livskvalitet
 • drøfte begrepet normalitet i forhold til psykisk helse
 • gjøre rede for vanlige psykiske kriser i ulike livsfaser, og drøfte hvordan krisene kan føre til vekst og utvikling
 • gjøre rede for fasene i traumatiske kriser, og gi eksempel på hvordan det kan gis støtte
 • forklare begrepet stress, hva som skaper stress og hvordan en kan forebygge negative stressreaksjoner
 • reflektere over hvordan en kan redusere prestasjonsangst
 • definere begrepet mobbing, og hvilke konsekvenser mobbing kan ha for den enkelte
 • gjøre rede for sammenheng mellom rus og psykisk helse
 • drøfte forhold som påvirker psykisk helse særlig knyttet til ungdomskultur

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!