Læreplanen er utgått!

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge – videregående opplæring (NOR9-02)

Kompetansemål etter Vg3 – studieforberedende utdanningsprogram

Muntlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sammenfatte informasjon i lengre muntlige presentasjoner
 • lytte til og forstå muntlig norsk godt nok til å kunne følge resonnementer og delta aktivt i ulike former for muntlig kommunikasjon
 • lytte til og vurdere argumentasjonen i muntlige tekster i ulike medier og ta stilling til innhold og formål
 • lytte til, forstå og gjengi enkel informasjon fra svensk og dansk
 • uttrykke seg både forberedt og spontant med god uttale og flyt og med et variert ordforråd
 • tilpasse innhold og språk til ulike situasjoner
 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner
 • bruke relevant terminologi i samtaler om norskfaglige emner
 • sette sammen og framføre et avgrenset litterært program

Skriftlig kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • orientere seg i egnede tekster av ulik kompleksitet og velge, sammenfatte og vurdere informasjon
 • lese et utvalg egnede samtidstekster og reflektere over hvordan disse tekstene språklig og tematisk forholder seg til vår tid
 • bruke kunnskap om tekst, sjanger og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster
 • skrive litterære tolkninger, kreative og resonnerende tekster med utgangspunkt i norskfaglige tekster og egen erfaringsbakgrunn
 • skrive informative tekster, utgreiinger og drøftinger med klar hensikt, god struktur og saklig informasjon
 • uttrykke seg med et funksjonelt ordforråd og god språkføring og mestre sentrale regler i formverk og ortografi
 • tilpasse språket etter formål, innhold og mottaker
 • bruke kilder på en kritisk og etterprøvbar måte, beherske digital kildehenvisning og følge regler for personvern og opphavsrett

Språk, litteratur og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for noen særtrekk ved et utvalg norske talemålsvarianter og reflektere over forhold som kan påvirke utviklingen av talemål
 • gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til i dag
 • gjøre rede for noen konsekvenser norsk språk- og fornorskingspolitikk har hatt for samisk språk og kultur
 • gjøre rede for et egnet utvalg nordiske tekster i oversettelse
 • analysere, tolke og sammenligne et utvalg egnede norske og noen internasjonale tekster fra ulike litterære tradisjoner fra romantikken til i dag, og sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
 • forklare argumentasjonen i egnede sakprosatekster ved å bruke kunnskap fra retorikken
 • gjennomføre en selvvalgt fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov

Side 8 Av 10

Ressurser for læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge

Eksamensoppgaver m.m.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!