Læreplan i musikk fordypning, programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk (MUS8-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 2006-08-01T00:00:00 +2

Gjelder til: 2022-07-31T00:00:00 +2

Formål

Musikk- og kulturlivet trenger aktører som kan komponere og arrangere musikk for ulike besetninger. Programfaget musikk fordypning skal bidra til nødvendig rekruttering og kompetanse til samfunnets musikk- og kulturliv. Samtidig skal det legge et grunnlag for at den enkelte kan bidra som kompetent og aktiv deltaker. Musikk fordypning skal synliggjøre kunstneriske, håndverksmessige og hverdagskulturelle aspekter ved musikk.

I musikk fordypning skal den enkelte få mulighet til å videreutvikle sin forståelse av klanglige, skapende og formidlende sider ved musikk og få egne erfaringer med hvordan disse sidene utfyller hverandre. Programfaget skal gi utfordringer som kan utvide den enkeltes musikalske og sosiale perspektiv.

Programfaget skal bidra til å skape forståelse av hvordan musikk som klingende materiale er grunnleggende i musikalsk kunnskapstilegnelse. Gjennom å veksle mellom klingende, skapende og formidlingsmessige utgangspunkt skal arbeidet i programfaget gi helhetlig innsikt.

Struktur

Musikk fordypning består av to programfag: musikk fordypning 1 og musikk fordypning 2.

Musikk fordypning 2 bygger på musikk fordypning 1.

Programfagene er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for.

Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområder:

Programfag

Hovedområder

Musikk fordypning 1

Gehørtrening

Komponering

Formidling

Musikk fordypning 2

Gehørtrening

Komponering

Formidling

Hovedområder

Gehørtrening

Hovedområdet dreier seg om gehør som verktøy i arbeid med musikk. Memorering og imitasjon av strukturer i musikk er sentralt. Det handler også om sammenhenger mellom notebilde og klingende musikk.

Komponering

Hovedområdet omfatter teknikker for harmonisering, arrangering og komponering.

Korrekt notasjon og bruk av tilgjengelig datateknologi er sentralt.

Formidling

Hovedområdet omfatter utøvende og skapende virksomhet. Dokumentasjon og vurdering av egen utøvende og skapende virksomhet i et formidlingsperspektiv er sentralt.

Timetall

Timetallet er oppgitt i 60-minutters enheter.

Musikk fordypning 1: 140 årstimer

Musikk fordypning 2: 140 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I musikk fordypning forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i musikk fordypning innebærer å bruke gehørferdigheter og lyttekompetanse som grunnlag for formidling av musikkutøvelse og musikkopplevelse.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i musikk fordypning innebærer å bruke skriveferdigheter til ulike former for notasjon i eksperimenterende og kompositoriske sammenhenger og i planlegging og refleksjon knyttet til formidlingssituasjoner.

Å kunne lese i musikk fordypning innebærer å forstå notasjon i kombinasjon med gehørtrening. Det innebærer å forstå strukturer og prinsipper i egen og andres skapende virksomhet. Ulike tekster er kilde til kunnskap og opplevelse.

Å kunne regne i musikk fordypning innebærer å beregne tidsforløp i en formidlingssituasjon og å tilpasse formidlingsinnslag til romstørrelse, akustiske forhold og antall tilhørere.

Å kunne bruke digitale verktøy i musikk fordypning innebærer å benytte tilgjengelig programvare som notasjonsprogram og program og utstyr som støtte for gehørtrening, skapende virksomhet og formidling.

Kompetansemål

Musikk fordypning 1

Gehørtrening

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • memorere og gjengi enkle musikalske forløp i sang eller joik, spill og skrift
 • lese og gjengi et enkelt notebilde i sang og spill

Komponering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • lage enkle komposisjoner
 • harmonisere enkle melodier i ulike stilarter
 • arrangere musikk for mindre besetninger
 • bruke digitale verktøy i harmonisering, arrangering og komponering

Formidling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • delta i formidling av utøvende og skapende arbeid
 • bruke digitale verktøy i formidling av utøvende og skapende arbeid

Musikk fordypning 2

Gehørtrening

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • memorere og gjengi sammensatte musikalske forløp i sang, spill og skrift
 • lese og gjengi et sammensatt notebilde i sang og spill

Komponering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • harmonisere melodier i ulike stilarter
 • arrangere musikk for ulike besetninger
 • lage komposisjoner i ulik stil og med ulik karakter
 • beherske korrekt notasjon og lage et ferdigtransponert partitur
 • bruke et digitalt notasjonsprogram

Formidling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • presentere og vurdere eget utøvende og skapende arbeid
 • dokumentere eget utøvende og skapende arbeid ved bruk av digitale verktøy

Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Musikk fordypning 1

Elevene skal ha standpunktkarakter.

Musikk fordypning 2

Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Musikk fordypning 1

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Musikk fordypning 2

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Musikk fordypning 1

Privatistene skal opp til skriftlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Musikk fordypning 2

Privatistene skal opp til skriftlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!