Læreplan i murerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (MUR3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere arbeidet
 • utføre teglsteinsmuring med ulike forbandtløsninger og overdekninger
 • velge egnede materialer til ulike typer arbeid
 • mure med ulike typer blokkprodukter
 • isolere, drenere og forankre murverk
 • utføre flislegging av vegger og gulv
 • utføre arbeider i våtrom og påføre smøremembraner
 • utføre skifer- og natursteinsarbeider med ulike typer festemidler
 • pusse og overflatebehandle på ulike underlag
 • mure og montere skorsteiner og ildsteder
 • rehabilitere ulike typer murverk
 • sette ut høyder og vinkler ved hjelp av relevant måleverktøy
 • velge, bruke og vedlikeholde verktøy og utstyr
 • utføre mottak og lagring av materialer og utstyr med henblikk på økonomi og miljø
 • bruke hensiktsmessig verneutstyr
 • montere, demontere og tilpasse stillas
 • bruke kvalitetssikringssystem og preaksepterte løsninger til dokumentasjonsarbeid
 • arbeide etter tegninger og beskrivelser
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper
 • utføre kildesortering og håndtere avfall etter gjeldende regelverk
 • følge fagets yrkesetiske krav
 • bruke digitale verktøy til geometriske beregninger, tegning og dokumentasjon

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for fagets historiske utvikling, kulturelle verdier og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • utføre profesjonell kundebehandling og service
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen
 • gjøre rede for ulike typer materialer og deres bruksområder
 • tegne skisser og lage enkle konstruksjonstegninger
 • ivareta krav til estetikk
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for avfallshåndtering

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!