Læreplan i teaterensemble - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama (MDD6-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Gjelder fra: 2006-08-01T00:00:00 +2

Gjelder til: 2020-07-31T00:00:00 +2

Formål

Å være medskaper i kreative prosesser og utøver i teaterproduksjoner forutsetter innsikt og trening. Programfaget teaterensemble skal gi grunnlag for å virkeliggjøre samarbeid, kommunikasjon, teambygging og kreativ utfoldelse. Programfaget skal bidra til å utvikle den enkeltes evne til å finne fram til ressursene i seg selv og andre, med tanke på å skape et godt team der kompetanse og oppgaver kan være forskjellige.

Programfaget skal bidra til å utvikle ferdigheter i ekspressiv bruk av kropp og stemme, evne til samspill og bevissthet om forholdet mellom handling og refleksjon. Programfaget skal også bidra til å utvikle studioetiske holdninger knyttet til ensemblearbeid. Opplæringen skal utvikle felles begrepsforståelse og grunnleggende kunnskaper om bruk av sceniske virkemidler.

Opplæringen bør ses i sammenheng med øvrige programfag i utdanningsprogrammet og gi grunnlag for videreutvikling innenfor ulike områder av drama- og teaterfagene. Opplæringen skal også bidra til utvikling av samarbeid og kommunikasjon som skaper trygghet, fellesskap og vekst.

Struktur

Programfaget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for.

Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområder:

Programfag

Hovedområder

Teaterensemble

Ensembleutvikling

Skuespillerutvikling VP1

Forestillingsarbeid

Hovedområder

Ensembleutvikling

Hovedområdet omfatter bevisstgjøring om egne og andres ressurser, utvikling av den enkeltes ferdigheter og forståelse av eget forhold til ensemblet. Kommunikasjon, samhandling og teambygging står sentralt.

Skuespillerutvikling VP1

Hovedområdet omfatter ulike tilnærminger til skuespillerens arbeid. Det legges vekt på formidling av ulike typer tekstlig materiale og grunnleggende trening i sceniske uttrykk, der ekspressiv bruk av kropp og stemme, improvisasjon, partnerkontakt og samspill står sentralt.

Forestillingsarbeid

Hovedområdet omfatter utforsking, utvikling og formgiving av scenisk handling. Sammenheng mellom innhold og form inngår i hovedområdet, og sceniske og tekniske virkemidler er sentralt.

Timetall

Timetallet er oppgitt i 60-minutters enheter.

Teaterensemble: 140 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I teaterensemble forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i teaterensemble innebærer å tilpasse stemmebruk til ulike kommunikasjonssituasjoner og samspill. Det innebærer også responsgiving, drøftinger og refleksjonssamtaler knyttet til instruksjon og veiledning.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i teaterensemble innebærer å utarbeide rollefabler, refleksjonsnotater og rapporter.

Å kunne lese i teaterensemble innebærer arbeid med ulike typer tekster som kunnskapskilder og som grunnlag for utarbeiding av visninger og forestilinger.

Å kunne regne i teaterensemble innebærer å gjøre beregninger knyttet til enkelt produksjonsarbeid.

Å kunne bruke digitale verktøy i teaterensemble innebærer å benytte tekstbehandling til skriftlig bearbeiding av rollearbeid og presentasjoner av fagstoff. Tilgjengelig digitalt utstyr kan være relevant for realisering av sceniske virkemidler i forestillingsarbeid.

Kompetansemål

Teaterensemble

Ensembleutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke kommunikasjonsstrategier tilpasset ulike situasjoner
 • drøfte betydningen av samspill og samhandling på ulike arenaer i teambygging og ensembleutvikling
 • bruke egne og andres ressurser til å utvikle og styrke ensemblets totalkompetanse
 • observere og beskrive eget og andres arbeid og arbeide systematisk med konstruktiv kritikk

Skuespillerutvikling VP1

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke grunnleggende skuespillerteknikk med vekt på utvikling av kropp og stemme
 • vise evne til å oppnå partnerkontakt
 • bruke ulike typer tekster i arbeid med stemmetrening og formidling
 • bruke ulike teaterpedagogers metoder og diskutere deres innvirkning på skuespillerens arbeid

Forestillingsarbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke improvisasjon i utvikling av scenisk tekst
 • bruke ulike typer tekster som grunnlag for visninger
 • bruke enkle sceniske og tekniske virkemidler, og beskrive forholdet mellom innhold, form og rom
 • delta i visninger bygd på egne og andres tekster, temaer og ideer
 • drøfte betydningen av samspillet mellom scene og sal

Vurdering

Bestemmelser om sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Teaterensemble

Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Teaterensemble

Elevene kan trekkes ut til praktisk-muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Teaterensemble

Privatistene skal opp til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!