Læreplan i chassispåbyggjarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (KAR3-01)

Etter Vg3

Chassis og understell

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • finne understellsnummeret på køyretøyet og gjere greie for kva informasjon som ligg i det
 • modifisere chassiset i samsvar med dei krava produsentane set til påbygg
 • modifisere og justere fjøringssystem i tråd med produsentkrav
 • demontere, montere og justere originale el-, luft- og bremsesystem i chassiset i tråd med forskrifter og produsentkrav
 • montere hydraulikk, kompressor og aggregat med røyr og slangar og modifisere slikt utstyr
 • utføre ei akselsentrering i tråd med spesifikasjonar frå produsentar

Karosseri og påbygg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velje materiale i samsvar med konstruksjonsteikningar og gjere greie for kva innverknad materiala har på kvarandre
 • produsere, tilpasse og montere halvfabrikat og utstyr etter konstruksjonsteikningar
 • føye saman konstruksjonar med ulike legeringar og eigenskapar
 • forklare korleis materiala oppnår styrken sin
 • tilpasse, montere og føye saman ulike røyrmateriale og røyrtypar
 • stille inn og bruke sveiseapparat og bearbeidingsmaskiner for karosseribygging og forklare korleis utstyret er bygd opp, og kva eigenskapar det har
 • utføre karosseri- og innreiingsarbeid ut frå arbeidsbeskrivingar
 • varmebehandle karosseri og chassismateriale i tråd med spesifikasjonar frå fabrikanten
 • overflatebehandle ulike materiale og forklare val av metode med tanke på korrosjon og oksidasjon
 • gjere greie for krav til styrke i konstruksjonen og korleis det påverkar aktiv og passiv tryggleik
 • montere og reparere kunststoffmateriale
 • montere og skifte vindaugsglas
 • montere instrumentpanel og styringspanel
 • montere side- og underkøyringshinder etter krava i køyretøyforskrifta
 • byggje hjelperamme og montere chassisinnfestingar etter dei krava produsenten set til påbygg

Elektro-, termo- og VVS-teknikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sikre elektrisk anlegg mot skadar av høge spenningar etter rettleiingar frå produsentar, og gjere greie for farane ved dette arbeidet
 • demontere og montere batteri i tråd med krav til helse, miljø og tryggleik
 • bruke måleutstyr i samsvar med arbeidsoppdrag
 • utføre kabelstrekk, oppkopling og feilsøking på elanlegg etter eit koplingsskjema og sikre anlegget mot ytre skadar
 • montere utstyr tilkopla dei originale systema i køyretøyet i samsvar med rettleiingar
 • montere og justere styringar for elektriske, hydrauliske og pneumatiske komponentar i påbygg
 • montere lys etter køyretøyforskriftene
 • montere røyrgater og kanalar som transporterer vatn, olje og luft i køyretøy
 • montere støy- og brannhindrande isolasjon etter branntekniske forskrifter og gjere greie for sløkkjeutstyr
 • montere varmeanlegg med slangar og tilhøyrande utstyr etter spesifikasjonar
 • montere klimaanlegg og forklare oppbygginga og verkemåten
 • montere utstyr for temperaturregulering av gods og utføre funksjonstest
 • montere utstyr som inneheld digitalteknikk, og gjere greie for grunnprinsippa i systemet
 • funksjonsteste VVS-anlegg
 • montere lyd-, bilet- og kommunikasjonsutstyr i køyretøy etter rettleiing frå produsenten

Kvalitet og dokumentasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • leggje opp arbeidet etter produksjonsplanar og arbeidsrettleiingar og rapportere om framdrifta i produksjonen
 • dokumentere og kontrollere at arbeidet er utført i tråd med arbeidsteikningar og spesifikasjonar
 • lage arbeidsplan og framdriftsplan etter logistikksystem i bedrifta
 • arbeide i tråd med krav til helse, miljø og tryggleik
 • vurdere risikoen ved arbeidsoppdraget, gjere greie for internkontrollsystemet i bedrifta og registrere avvik
 • handtere og systematisere bruk av personleg verktøy
 • velje og bruke verneutstyr for ulike typar maskiner og utstyr
 • gjere greie for kvalitetskrav og rutinar for forbetringsarbeid
 • handtere spesialavfall i tråd med lover og forskrifter
 • gjere greie for fagets opphav og utvikling

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!