Læreplanen er utgått!

Læreplan i historie, samisk plan, fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS2-01)

Kompetansemål etter Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Historieforståelse og metoder

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare hvorfor historikere og andre deler tidsløp inn i perioder og diskutere prinsipper for periodisering i norsk og samisk historie
 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger
 • bruke digitale verktøy til å innhente, tolke og bruke historisk materiale kildekritisk i faglig arbeid
 • utforske ulike korte historiske framstillinger av en og samme hendelse, og diskutere forfatternes valg av innfallsvinkel og spørsmålsstilling
 • undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden
 • drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger
 • gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden
 • reflektere over at synet på urfolk har endret seg gjennom ulike epoker innen fagmiljøer og historieskrivning

Samfunn og mennesker i tid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforske et eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for vår samtid
 • gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen
 • presentere hvordan de nordiske statene og Russland trakk sine grenser i samiske områder og drøfte konsekvenser for den samiske befolkningen
 • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater
 • gjøre rede for sentrale trekk ved samisk historie og diskutere forhold mellom samer og stater med samisk bosetting fram til omkring midten av 1800-tallet
 • gjøre rede for næringsutvikling i Norge fra ca 1500 til ca 1800 og analysere virkningene for sosiale forhold i denne perioden
 • drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet
 • gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og sosiale forhold i det norske og samiske samfunnet
 • gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram til 1945 og analysere drivkreftene bak denne utviklingen
 • presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver
 • drøfte hvordan nasjonalstater har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse
 • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
 • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger for Norden og det internasjonale samfunn
 • gjøre rede for noen økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i Norge etter 1945
 • gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken
 • gjøre rede for bakgrunnen for utviklingen av samiske organisasjoner og institusjoner
 • undersøke en eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!