Læreplan i historie og filosofi - programfag (HIF1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Historie og filosofi 2

Mennesket i moderne tid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte hva modernisering kan være og gi eksempler fra ulike deler av verden
 • drøfte urfolkskulturers situasjon i brytningen mellom tradisjon og modernitet
 • forklare hva det vil si å tenke historisk til forskjell fra det å ha kunnskaper om historie, og hvorfor begge deler er viktig for å utvikle historiebevissthet
 • reflektere over hva det vil si at mennesket er historieskapt og historieskapende
 • diskutere begrepene moderne og postmoderne og gjøre rede for diskusjoner om begrepene i historiefaglige og filosofiske sammenhenger
 • presentere hovedsynspunktene i tre kortere faghistoriske tekster om problemstillinger knyttet til mennesker og modernisering, og samtale om forskjeller og likheter

Kunnskap og sannhetssøken

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hvordan vitenskapelig tenkemåte og metode har omfattet stadig nye områder i moderne tid
 • drøfte problemer knyttet til begrepene sannhet og objektivitet
 • gjøre rede for utviklingen av historie som vitenskap og drøfte problemstillinger knyttet til sannhetssøken i historieforskning
 • forklare begrepet paradigme og diskutere viktige paradigmeskifter i historie
 • presentere hovedsynspunktene i tre kortere faghistoriske eller filosofiske tekster om viktige vitenskapelige oppdagelser og framskritt i moderne tid, og drøfte forskjeller og likheter i forfatternes tilnærminger til emnet

Eksistens og mening

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gi eksempler på problemstillinger og tema som har vært gjenstand for menneskenes eksistensielle og religiøse undring og refleksjon i moderne tid, og gjennom samtale uttrykke kjennetegn ved filosofisk refleksjon
 • identifisere og drøfte menneskesyn i ulike typer historiske og filosofiske tekster
 • diskutere hendelser, endringer og utfordringer i moderne tid som har aktualisert etiske og eksistensielle spørsmål
 • vurdere hva som former historisk identitet hos individer og grupper, og gi eksempler på hvordan ulike fellesskap har formet, forsterket og formidlet historisk identitet
 • presentere hovedsynspunktene i tre kortere historiske eller filosofiske tekster om søken etter eksistens og mening i moderne tid, og drøfte forskjeller og likheter i tilnærmingen til emnet

Felleskap, produksjon og forbruk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • diskutere sammenhenger mellom økonomisk utvikling, ideologier og filosofi og utviklingen av teknologi, arkitektur og formgivning
 • gjøre rede for noen sentrale økonomiske teorier og drøfte med eksempler fra historien hvordan økonomisk aktivitet, utvikling eller problemer har underbygd eller utfordret disse teoriene
 • diskutere hvordan uttrykks- og kommunikasjonsformer påvirket og ble påvirket av den historiske utviklingen i moderne tid
 • identifisere og drøfte samfunnssyn i ulike typer historiske tekster fra moderne tid
 • drøfte hvordan kjønn, etnisitet og sosial og religiøs tilhørighet har satt grenser for menneskers utfoldelse og valgmuligheter, og gi eksempler fra historien på hvordan slike grenser har vært overskredet eller endret
 • gjøre rede for miljøproblematikk i et historisk perspektiv og drøfte etiske dilemmaer knyttet til dette
 • gjøre rede for filosofiske ideer om forholdet mellom mennesker, dyr og natur
 • drøfte synspunktene i tre kortere tekster knyttet til fellesskap, produksjon og forbruk i en egen framstilling

Politiske ideer og ideologier

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for utviklingen av demokratiske ideer og institusjoner i moderne tid og drøfte utfordringer knyttet til realiseringen av rettsstatlige og demokratiske idealer
 • forklare forskjellen mellom et vidt og et snevert ideologibegrep og vurdere hvordan ideologi fungerer i tenkning, hverdagsliv, politisk mobilisering og statsstyring
 • identifisere dikotomiserende tenkning og drøfte hvordan dikotomisering har preget ideologier og bevegelser, og kan stå i konflikt med demokratiske idealer og vitenskapelig tenkemåte
 • undersøke og presentere politiske ideer og arbeidsformer til ulike massebevegelser og forklare deres historiske bakgrunn og betydning
 • gjøre rede for hvordan terror og ikke-vold har vært brukt og begrunnet som virkemidler i politisk kamp og diskutere etiske problemer knyttet til slike virkemidler
 • presentere og drøfte synspunktene i tre kortere tekster om ideologi i tenkning, hverdagsliv og politikk

Historieforståelse, historiebevissthet og historiebruk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for forskjellige historiesyn og analysere eget og andres historiesyn
 • forklare begrepene identitetspolitikk og erindringspolitikk og diskutere hvordan historie er blitt brukt i kulturell og politisk sammenheng
 • forklare begrepet historiebevissthet og vurdere hvordan historieforståelse og kunnskap om fortiden kan påvirke menneskers valg
 • bruke historiefaglige metoder for å undersøke problemstillinger og utforme en faglig framstilling av arbeidet
 • drøfte muligheter og utfordringer som mangfoldet av kilder i informasjonssamfunnet gir for historie som vitenskap og opplevelsesarena

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!