Læreplan i historie og filosofi - programfag (HIF1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Historie og filosofi 1

Oldtid og myter

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • sammenlikne samfunnsstruktur og naturgrunnlag i to eldre kultursamfunn og diskutere hvilke ideer som preget disse samfunnene
 • drøfte hvordan mennesker i eldre kultursamfunn har forstått tid, søkt mening og overført kunnskap mellom generasjonene
 • reflektere over hvordan myter preger virkelighetsforståelse og fortellinger, og diskutere hvordan mytene søker å gi svar på grunnleggende spørsmål i eldre kultursamfunn
 • gjøre rede for hva som kjennetegner symboler og gi eksempler på ulike typer symboler fra eldre kultursamfunn
 • forme en enkel historisk framstilling med utgangspunkt i ikke-skriftlige levninger fra perioden som viser hvordan slike levninger kan tolkes forskjellig
 • reflektere over forbindelsen mellom tidsoppfatning og fortelling når det gjelder kronologi, erfaringsoverføring og menneskets eksistensielle søken
 • diskutere hvilken betydning muntlighet har for historiebruken i en kultur

Antikken og samtalen

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for hvordan gresk og romersk sivilisasjon, kultur og samfunnsforhold ble preget av møter med andre kulturer
 • analysere framveksten av demokratiske ideer i greske bystater
 • gjøre rede for naturfilosofi og athensk filosofi om menneske og samfunn
 • forklare opprinnelsen til den filosofiske samtalen og anvende prinsippene for den
 • drøfte romerrettens og retorikkens betydning for utviklingen av det romerske samfunn
 • diskutere forskjellen mellom historieframstilling gjennom myter og gjennom skjønnlitteratur og saksprosa
 • anvende relevante kildekritiske spørsmål til beretninger og vise hvordan beretninger kan brukes som kilder til antikken

Middelalder og kildebruk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte idégrunnlaget for føydalisme og hva føydalisme betydde for middelalderens mennesker
 • diskutere forskjeller og likheter i politisk og religiøs tenkning mellom Norden og Europa i middelalderen
 • gjøre rede for hvordan klassisk gresk filosofi videreføres i kristen tenkning og forklare hvordan kristen tenkning endrer seg i perioden
 • sammenlikne grunntrekk i bysantinsk og vesteuropeisk kultur
 • drøfte hvilken betydning islamsk kultur og tenkning fikk i middelalderen
 • gi eksempler på ulike former for periodisering og drøfte hvilken betydning dette har for vektlegging i historieframstillinger
 • vurdere verdien av utvalgte levninger og beretninger som kilder til kunnskap om ulike emner i middelalderen
 • bruke begrepene kontinuitet og endring i diskusjoner om den historiske utviklingen i perioden
 • diskutere hvordan kristendommen og islam fungerte som ”store fortellinger” og som historiesyn

Renessanse og forklaring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte sammenhenger mellom den økonomiske utviklingen og utviklingen av kunst, vitenskap og filosofi i renessansen
 • gjøre rede for samfunnsforståelsen i renessansen og diskutere hvilke faktorer som påvirket sentrale tenkeres oppfatning om stat og samfunn
 • diskutere ulike synspunkter på reformasjonens betydning for den kulturelle og økonomiske utviklingen i Europa
 • gi eksempler på boktrykkerkunstens betydning for spredning av historieskriving, ideer og kunnskap
 • diskutere ulike typer forklaringer knyttet til emner fra renessansen gjennom filosofisk samtale

Opplysningstid og perspektiver

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • reflektere over den samfunnsmessige bakgrunnen for vitenskapsrevolusjonen og over hvordan den la grunnlaget for nye diskusjoner om erkjennelse og etikk
 • gi eksempler på viktige vitenskapelige og tekniske nyvinninger og vurdere hvilke konsekvenser de hadde i Europa og for kontakten på tvers av kontinenter
 • gjøre rede for sentrale filosofiske problemstillinger i perioden
 • presentere hovedtrekk i opplysningstidens tenkning, deriblant statstenkningen og frihetsidealene og drøfte betydningen de fikk i Amerika, Europa og Norden
 • drøfte romantikkens betydning for tenkning, kunst og kultur
 • vurdere hvordan historiske forhold kan ses fra ulike perspektiver og synsvinkler gjennom eksempler fra perioden

Nyere tid og kritisk tenkning

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare forskjeller mellom tidlige produksjonsmåter og industrikapitalisme og vurdere hva de innebar for forståelse av tid og arbeid
 • sammenlikne liberalismens og marxismens ideologiske grunnlag
 • drøfte hvordan historieforståelser kan virke undertrykkende eller frigjørende for ulike grupper
 • drøfte i hvilken grad samefolkets felles historie har betydning for moderne allsamisk identitet på tvers av statsgrensene
 • presentere en ikke-europeisk kultur og vise hvordan en filosofitradisjon eller en historieforståelse har preget denne kulturen
 • gjøre rede for sentrale tema innenfor norsk og europeisk historieskriving i første del av 1800-tallet og forklare hvordan historieskrivingen bidro til utvikling av nasjonale identiteter
 • drøfte hvorfor kritisk tenkning er sentralt innenfor historieforskning

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!