Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift (HEA3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Etter Vg3

Helsefremmende arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tilberede måltider som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring
 • planlegge, gjennomføre og vurdere forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • iverksette og begrunne tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper
 • utføre grunnleggende sykepleie
 • pleie alvorlig syke og døende
 • følge gjeldende regelverk for hygiene på arbeidsplassen
 • planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet
 • vurdere faktorer som kan fremme psykisk helse
 • planlegge og gjennomføre aktiviteter i dagliglivet tilpasset brukerens funksjonsnivå
 • bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak
 • veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler
 • vurdere risiko for brann og andre hjemmeulykker og foreslå forebyggende tiltak
 • utføre førstehjelp og følge rutiner for varsling
 • observere og rapportere om virkninger og bivirkninger av legemidler
 • følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen
 • følge gjeldende regelverk for helse-, miljø og sikkerhet

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeidet på en måte som vekker tillit, skaper troverdighet og positiv dialog med bruker, pasient og pårørende
 • kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne
 • observere og rapportere den enkelte brukers helhetlige behov
 • følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren
 • veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål
 • orientere brukere og pårørende om deres grunnleggende rettigheter innen helse- og sosialtjenesten
 • bruke ulike strategier for konflikthåndtering
 • håndtere aggressive og truende personer
 • utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsettinger

Yrkesutøvelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak
 • identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle disse
 • yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk
 • utføre arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer
 • drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen
 • utføre arbeidet på en måte som ivaretar den enkelte brukers selvstendighet, følelse av likeverd og tilhørighet
 • følge gjeldende regelverk for bruk av tvang
 • delta i tverrfaglig samarbeid
 • ivareta brukermedvirkning
 • kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i samhandling med brukeren
 • foreslå og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse, trivsel og stimulerer til et aktivt liv
 • utføre arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner
 • følge gjeldende regelverk og arbeidsplassens rutiner for medikamenthåndtering
 • gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!