Læreplan i fysikk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (FYS1-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Fysikk 1

Klassisk fysikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • identifisere kontaktkrefter og gravitasjonskrefter som virker på legemer, tegne kraftvektorer og bruke Newtons tre lover
 • gjøre rede for energibegrepet og begrepene arbeid og effekt og foreta beregninger og drøfte situasjoner der mekanisk energi er bevart
 • gjøre rede for situasjoner der friksjon og luftmotstand gjør at den mekaniske energien ikke er bevart, og gjøre beregninger i situasjoner med konstant friksjon
 • gjengi og drøfte kvalitativt termofysikkens første og andre lov
 • definere begrepene strøm, spenning og resistans, og bruke prinsippene om bevaring av ladning og energi på enkle og forgreinede likestrømskretser
 • definere og regne med begrepene frekvens, periode, bølgelengde og bølgefart, og forklare kvalitativt bøynings- og interferensfenomener

Moderne fysikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive Bohrs atommodell og beregne frekvenser og bølgelengder til spektrallinjer i emisjons- og absorpsjonsspektre ut fra den
 • bruke bevaringslover til å beskrive fisjons- og fusjonsprosesser og beregne frigjort energi i slike prosesser
 • gjøre beregninger med Stefan-Boltzmanns lov og Wiens forskyvningslov
 • gjøre rede for hvordan informasjon om stjerner er systematisert i et HR-diagram
 • beskrive stjerners livssykluser og forklare hvordan grunnstoffer blir bygd opp i stjerner
 • beskrive og drøfte standardmodellen for universets utvikling

Å beskrive naturen med matematikk

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke parameterframstilling til å beskrive rettlinjet bevegelse for en partikkel, og bruke derivasjon til å regne ut fart og akselerasjon når posisjonen er kjent, både med og uten digitale verktøy
 • lage en eller flere matematiske modeller for sammenhenger mellom fysiske størrelser som er funnet eksperimentelt
 • bruke matematiske modeller som kilde for kvalitativ og kvantitativ informasjon, presentere resultater og vurdere gyldighetsområdet for modellene

Den unge forskeren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for og drøfte sentrale trekk ved vitenskapelig metode i fysikk
 • gi eksempler på noen alternative forklaringsmodeller som ikke er forenlige med fysikkens forklaringer, og som heller ikke baserer seg på vitenskapelig metodikk
 • gjøre rede for hvordan forskeres holdninger, forventninger og erfaringer kan påvirke forskningen
 • planlegge og gjennomføre egne undersøkelser og foreta relevante forsøk innen de forskjellige hovedområdene i faget
 • samle inn og bearbeide data og presentere og vurdere resultater og konklusjoner av forsøk og undersøkelser, med og uten digitale verktøy
 • bruke simuleringsprogrammer til å vise fenomener og fysiske sammenhenger

Fysikk og teknologi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for forskjellen mellom ledere, halvledere og isolatorer ut fra dagens atommodell, og forklare doping av halvleder
 • sammenligne oppbygningen og forklare virkemåten til en diode og en transistor, og gi eksempler på bruken av dem
 • gjøre rede for virkemåten til lysdetektorer i digital fotografering eller digital video
 • gjøre rede for hvordan moderne sensorer karakteriseres, og hvordan sensorenes egenskaper setter begrensninger for målinger

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!