Læreplan i feierfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (FEI3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Forebyggende brannvern

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i forbindelse med forebyggende brannvern
 • utføre brannforebyggende tilsyn i henhold til gjeldende regelverk
 • utarbeide og presentere informasjon om forebyggende brannvern
 • kontrollere og feie ulike typer fyringsanlegg etter gjeldende regelverk, krav til brannsikkerhet og kvalitet
 • informere om utslipp av forbrenningsgasser, foreslå og iverksette tiltak som begrenser miljøutslipp
 • veilede om montering og bruk av fyringsanlegg
 • bruke digitale verktøy og utarbeide rapporter i forbindelse med tilsyn og feiing
 • vurdere branntekniske løsninger i bygninger, påpeke avvik og gi anmerkninger
 • utføre røykgassanalyse i fyringsanlegg, vurdere fyringsteknisk tap, stråletap og stillstandstap, og foreslå forbedringstiltak
 • lage og tilpasse nødvendige verktøy for feiing og bruke teknisk utstyr for kontroll av fyringsanlegg
 • bruke egnet verktøy og feie alle typer skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
 • justere ildsteder for å forebygge brann, forurensning og beksotdannelse, og veilede om riktig fyring
 • veilede om alternative oppvarmingssystemer og foreslå egnede løsninger
 • vurdere hvordan skorstein, ildsted og ventilasjon fungerer sammen, og foreta beregninger i forbindelse med dette
 • vurdere behov for rehabilitering ut fra skorsteinens tilstand, og foreslå metoder og materialer for utbedring
 • velge og bruke ulike typer slokkemidler og slokkemetoder, og veilede om dem
 • bruke sikkerhets- og verneutstyr i henhold til gjeldende regelverk
 • følge etiske retningslinjer som gjelder for faget
 • arbeide i samsvar med kravene til helse-, miljø- og sikkerhetstiltak

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for fagets opprinnelse, utvikling, organisering og plass i samfunnet
 • veilede om termiske, mekaniske og branntekniske egenskaper ved ulike bygningsmaterialer
 • veilede om branntekniske klasseinndelinger av bygningskonstruksjoner og bygningsmaterialer, og skille mellom dem
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for lagring og oppbevaring av brannfarlige varer
 • gjøre rede for hvordan varslings- og sprinkleranlegg er bygd opp og fungerer
 • oppfylle bedriftens krav til kundebehandling og samarbeide med kolleger og andre yrkesgrupper
 • bruke digitale verktøy og finne fram i lover og forskrifter som gjelder for faget

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!