Læreplan i feierfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (FEI3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2021

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Forebyggende brannvern

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid i forbindelse med forebyggende brannvern
 • utføre brannforebyggende tilsyn i henhold til gjeldende regelverk
 • utarbeide og presentere informasjon om forebyggende brannvern
 • kontrollere og feie ulike typer fyringsanlegg etter gjeldende regelverk, krav til brannsikkerhet og kvalitet
 • informere om utslipp av forbrenningsgasser, foreslå og iverksette tiltak som begrenser miljøutslipp
 • veilede om montering og bruk av fyringsanlegg
 • bruke digitale verktøy og utarbeide rapporter i forbindelse med tilsyn og feiing
 • vurdere branntekniske løsninger i bygninger, påpeke avvik og gi anmerkninger
 • utføre røykgassanalyse i fyringsanlegg, vurdere fyringsteknisk tap, stråletap og stillstandstap, og foreslå forbedringstiltak
 • lage og tilpasse nødvendige verktøy for feiing og bruke teknisk utstyr for kontroll av fyringsanlegg
 • bruke egnet verktøy og feie alle typer skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
 • justere ildsteder for å forebygge brann, forurensning og beksotdannelse, og veilede om riktig fyring
 • veilede om alternative oppvarmingssystemer og foreslå egnede løsninger
 • vurdere hvordan skorstein, ildsted og ventilasjon fungerer sammen, og foreta beregninger i forbindelse med dette
 • vurdere behov for rehabilitering ut fra skorsteinens tilstand, og foreslå metoder og materialer for utbedring
 • velge og bruke ulike typer slokkemidler og slokkemetoder, og veilede om dem
 • bruke sikkerhets- og verneutstyr i henhold til gjeldende regelverk
 • følge etiske retningslinjer som gjelder for faget
 • arbeide i samsvar med kravene til helse-, miljø- og sikkerhetstiltak

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for fagets opprinnelse, utvikling, organisering og plass i samfunnet
 • veilede om termiske, mekaniske og branntekniske egenskaper ved ulike bygningsmaterialer
 • veilede om branntekniske klasseinndelinger av bygningskonstruksjoner og bygningsmaterialer, og skille mellom dem
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for lagring og oppbevaring av brannfarlige varer
 • gjøre rede for hvordan varslings- og sprinkleranlegg er bygd opp og fungerer
 • oppfylle bedriftens krav til kundebehandling og samarbeide med kolleger og andre yrkesgrupper
 • bruke digitale verktøy og finne fram i lover og forskrifter som gjelder for faget

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!