Læreplan i dans i perspektiv - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans (DAN3-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra: 2006-08-01T00:00:00 +2

Gjelder til: 2022-07-31T00:00:00 +2

Formål

Som kulturelt uttrykk bidrar dans til mangfold, kommunikasjon og identitetsdanning. Dans i perspektiv skal bidra til å belyse dansens kulturhistoriske forankring og plassere dansekunsten i en samfunnsmessig, estetisk og historisk sammenheng.

Dans i perspektiv skal legge til rette for kreativ utfoldelse, refleksjon og kritisk tenkning hos den enkelte. Programfaget skal bidra til å fremme egenskaper som konsentrasjon, selvstendighet og samarbeidsevne og legge grunnlag for at den enkelte skal kunne formgi, beskrive, fortolke og vurdere dans. Programfaget skal ivareta den utøvende, reflekterende og skapende dimensjonen ved dans, og formidle tradisjon, eksperimentering og nytenkning.

Dans i perspektiv skal bidra til at den enkelte utvikler estetisk kompetanse og kunstnerisk innsikt som faglig grunnlag for videre studier.

Struktur

Dans i perspektiv består av to programfag: dans i perspektiv 1 og dans i perspektiv 2.

Dans i perspektiv 2 bygger på dans i perspektiv 1.

Programfagene er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for.

Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over hovedområder:

Programfag

Hovedområder

Dans i perspektiv 1

Dans, estetikk og samfunn

Dansekomposisjon og koreografi

Dans i perspektiv 2

Dans, estetikk og samfunn

Dansekomposisjon og koreografi

Hovedområder

Dans, estetikk og samfunn

Hovedområdet omfatter dansens rolle og funksjon i kunstnerisk og kulturell sammenheng. Opplevelse av dans og de sammenhengene ulike danseformer opptrer i, er vesentlig. Sentralt i hovedområdet er dans som historisk og kulturelt fenomen og den sceniske dansens historie og rolle i samtiden. Hovedområdet omfatter også særtrekk ved norske dansetradisjoner.

Dansekomposisjon og koreografi

Hovedområdet omfatter utforsking og utvikling av bevegelser knyttet til rom, relasjoner, stil, form og teknikk. Improvisasjonsteknikker og koreografiske verktøy er sentralt.

Timetall

Timetallet er oppgitt i 60-minutters enheter.

Dans i perspektiv 1: 140 årstimer

Dans i perspektiv 2: 140 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der hvor de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I dans i perspektiv forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i dans i perspektiv innebærer å beskrive symboler i eget skapende arbeid og i formidling. Det handler også om å beherske et egnet språk for beskrivelse, opplevelse, refleksjon og vurdering av dans.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i dans i perspektiv innebærer å formgi og nedtegne bevegelser og å dokumentere egen kunstnerisk progresjon. Det innebærer også å analysere og reflektere over dans som historisk og kulturelt fenomen.

Å kunne lese i dans i perspektiv innebærer å fortolke symboler i møte med ulike kunst- og kulturuttrykk. I tillegg er tekster av betydning, både som kilde for kunnskap og refleksjon og som inspirasjon og grunnlag for kunstnerisk innlevelse og skapende aktivitet.

Å kunne regne i dans i perspektiv innebærer å erfare ulike bevegelsesmønstre og variasjoner i forhold til form, rytme, tid og rom.

Å kunne bruke digitale verktøy i dans i perspektiv innebærer å bruke lydutstyr, videoteknologi og IKT i skapende arbeid, produksjon og dokumentasjon av dans. Videre innebærer det bruk av digitale kilder.

Kompetansemål

Dans i perspektiv 1

Dans, estetikk og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive og reflektere over dansens ulike former, funksjoner og rolle i samfunnet
 • gjøre rede for grunntrekk i den sceniske dansens historie fram til 1900
 • drøfte hvordan dans har endret seg fram til 1900, relatert til kunst- og kulturhistorien
 • danse et utvalg danser fra norske dansetradisjoner og beskrive særtrekk ved disse dansene
 • beskrive egne opplevelser og erfaringer i møte med ulike danseuttrykk

Dansekomposisjon og koreografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforske og anvende et bevegelsesvokabular med vekt på intensjon og dynamikk
 • utforske tyngde og kraft relatert til ulike underlag og partnere
 • anvende ulike improvisasjonsteknikker
 • anvende koreografiske prinsipper og verktøy i koreografisk formgivning
 • beskrive og anvende formelementer fra andre kunstuttrykk til å skape egen koreografi
 • beskrive egen og andres koreografi

Dans i perspektiv 2

Dans, estetikk og samfunn

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for grunntrekkene i den sceniske dansens historie fra 1900 og fram til i dag
 • drøfte hvordan dans har endret seg fra 1900 og fram til i dag, relatert til kunst- og kulturhistorien
 • danse et utvalg danser fra ulike kulturer og beskrive kulturelle særtrekk ved disse dansene
 • fortolke og vurdere egne opplevelser og erfaringer i møte med ulike danseuttrykk

Dansekomposisjon og koreografi

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utforske og anvende et bevegelsesvokabular med vekt på rom og relasjoner
 • utføre enkle løft
 • skape en koreografi med et selvvalgt utgangspunkt og kunne skille mellom form, stil, teknikk og innhold i et koreografisk uttrykk
 • begrunne kunstneriske valg i egen koreografisk formgivning
 • vurdere egen og andres koreografi
 • anvende digitale verktøy i arbeid med komposisjon og koreografi

Vurdering

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Programfag

Ordning

Dans i perspektiv 1

Elevene skal ha standpunktkarakter.

Dans i perspektiv 2

Elevene skal ha standpunktkarakter.

Eksamen for elever

Programfag

Ordning

Dans i perspektiv 1

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Dans i perspektiv 2

Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister

Programfag

Ordning

Dans i perspektiv 1

Privatistene skal opp til skriftlig og muntlig-praktisk eksamen.Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Dans i perspektiv 2

Privatistene skal opp til skriftlig og muntlig-praktisk eksamen.Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!