Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift (BUA3-01)

Utgår gradvis


Denne læreplanen utgår gradvis fra 1.8.2022

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Helsefremmende arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og gjennomføre tiltak og aktiviteter som kan fremme psykisk og fysisk helse hos barn og unge
 • gjennomføre tiltak som utvikler barn og unges evne til å ta ansvar for egen helse og sikkerhet
 • veilede barn og unge i påkledning som passer for den enkelte aktivitet, årstid og værforhold
 • utføre førstehjelp knyttet til yrkesutøvelsen
 • foreslå tiltak som fremmer hygiene, forebygger sykdommer og hindrer smitte
 • gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge ensomhet, mobbing og diskriminering
 • gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge kriminalitet
 • gjennomføre tiltak som kan bidra til å forebygge bruk av rusmidler og tobakk
 • identifisere tegn på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold og varsle i tråd med gjeldende regelverk

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • kommunisere og samhandle med barn, unge og foresatte
 • legge til rette for utvikling av barn og unges selvfølelse og identitet
 • legge til rette for tiltak som styrker barn og unges evne og vilje til medvirkning og til å ta ansvar
 • veilede barn og unge i etiske spørsmål
 • bruke strategier for konflikthåndtering og veilede barn og unge i å håndtere konflikter
 • samarbeide med foresatte, kollegaer og andre samarbeidspartnere om aktiviteter og tiltak for barn og unge
 • iverksette tiltak som bidrar til å styrke barn og unges sosiale kompetanse
 • drøfte hva rollemodeller betyr i barn og unges sosialiseringsprosess

Yrkesutøvelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere pedagogiske aktiviteter tilpasset alder, funksjonsnivå, kulturtilhørighet og livssituasjon
 • bruke observasjon og motivasjon som redskaper i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet
 • gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling
 • legge til rette for lek ut fra den betydningen lek har for barns læring, utvikling og sosialisering
 • tilpasse leke-, idretts- og friluftsaktiviteter til ulike årstider, natur og miljø
 • gjennomføre aktiviteter knyttet til kunst og kultur
 • bidra til å bygge sosiale nettverk for barn og unge i samarbeid med deres foresatte
 • følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern
 • tilberede mat og måltider for barn og unge i tråd med gjeldende regelverk og retningslinjer for mat og måltider
 • gjennomføre aktiviteter i tråd med universell utforming av produkter og tjenester
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • bruke digitale verktøy, utøve kildekritikk og ta hensyn til personvern og opphavsrett
 • utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk og yrkesetiske retningslinjer

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!