Læreplan i blomsterdekoratørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (BLD3-02)

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planleggje eige arbeid med blomsterfagleg materiale basert på kunnskap om ulike kulturar, stilhistoria og handverkets tradisjonar og historie
 • utføre og tilpasse eige arbeid med blomsterfaglege produkt til høve, rom og underlag, trendar og dei ønska og behova kunden har
 • berekne forbruk av råvarer til ulike oppdrag og kalkulere kostnadene
 • eksperimentere med og velje materiale og teknikkar til ønskt produkt og uttrykk i blomsterdekoratørfaget
 • grunngi og følgje rutinar knytte til kvalitetssikring av kundehandsaming
 • lage ulike vareeksponeringar og utstillingar av blomsterfaglege produkt
 • utføre dekoroppdrag inne og ute, og tilpasse desse til rom, høve og kva behov kunden har
 • gjere greie for og bruke eigenart og særtrekk ved levande materiale tilpassa ulike uttrykk
 • gjere greie for opphav, naturleg sesong for og stell av eit breitt utval av namngitt botanisk materiale
 • gjere greie for og kjenne att skadar som skriv seg frå kulde, varme, støyt og feilvatning og førebygge slike skadar på blomstrar og plantar
 • gjere greie for og kjenne att vanlege sjukdommar på stoveplanter og gjere greie for ulike tiltak mot sjukdommane
 • bruke fagspråk og fagleg kompetanse i kommunikasjon med kollegaer, kundar, leverandørar og andre samarbeidspartnarar
 • utvikle miljøvennlege teknikkar, velje miljøvennleg materiale og gjere greie for verknadene av dette i utøving av blomsterdekoratørfaget
 • grunngi og følgje gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik
 • dokumentere og vurdere eigne produkt

Design med blomstrar

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere og grunngi ulike idear til blomsterfaglege produkt
 • informere og rettleie kundar om blomsterfaglege produkt og tenester
 • utnytte eigenskapar ved ulike materiale i eige arbeid og vurdere kor eigna materiala er
 • analysere og vurdere eigne produkt med tanke på heilskapleg uttrykk og funksjon
 • bruke digitale verktøy i eige designarbeid med blomstrar
 • gjere greie for aktuelle trendar og vurdere behov for produkt og tenester i marknaden
 • gjere greie for og følgje gjeldande rutinar og regelverk knytt til bruk av ulike materiale og produkt i blomsterdekoratørfaget

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!