Læreplan i betongfaget Vg3 / opplæring i bedrift (BET3-01)

Etter Vg3

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
 • arbeide i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • bruke preaksepterte løsninger til dokumentasjonsarbeid
 • bruke byggenæringens kvalitetsstyringssystemer
 • velge, bruke og vedlikeholde relevant verktøy og utstyr
 • velge, bearbeide og bruke materialer på en økonomisk måte
 • motta materialer og utstyr og kontrollere kvalitet og mengde
 • sette ut, sikre og kontrollere høyder, akser og mål ved bruk av manuelt og elektronisk måleutstyr
 • arbeide etter tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • forskale ulike konstruksjoner og bygningsdeler
 • montere innstøpingsgods, isolasjonsprodukter og utsparinger
 • demontere forskaling rasjonelt og med tanke på gjenbruk
 • armere ulike typer konstruksjoner og bygningsdeler
 • bruke preaksepterte løsninger for skjøting av armering, overdekking og forankring
 • støpe ulike konstruksjonsdeler
 • utføre nødvendige herdetiltak før og etter støping
 • kviste, slipe, flikke og slemme betongen etter herding
 • klargjøre betongelementer for sikker anhuking, transport, lagring og understøttelse
 • følge gjeldende regelverk for arbeid i høyden
 • utføre kildesortering og håndtere avfall etter gjeldende regelverk
 • følge oppsatt framdriftsplan
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • arbeide i tråd med ergonomiske prinsipp

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for fagets historiske utvikling og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • utføre profesjonell kundebehandling og service
 • drøfte fagets etiske retningslinjer
 • drøfte betydningen av samhandling på byggeplassen
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for avfallshåndtering
 • begrunne valg av forskalingsmetode
 • gjøre rede for egenskapene til ulike betongkvaliteter

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!