Læreplan i anleggsmaskinførerfaget Vg3 / opplæring i bedrift (AMF3-01)

Etter Vg3

Maskiner og utstyr

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • mestre tre ulike typer masseflyttingsmaskiner
 • utføre arbeid innenfor graving, lasting, transport, utlegging og finavretting
 • bruke tilleggsutstyr tilpasset arbeidsoppgaven på en forsvarlig og hensiktsmessig måte
 • utføre vedlikehold og enkle reparasjoner etter vedlikeholdsmanualen
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i arbeid med maskiner og utstyr

Planlegging, stikking og nivellering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge arbeidsoppgaver etter tegninger og beskrivelser
 • utarbeide framdriftsplaner og bestille materiale og utstyr
 • utføre arbeidsvarsling i henhold til gjeldende regelverk
 • bruke relevant måleutstyr
 • bruke digitale verktøy til utførelse av arbeidsoppgaver
 • kontrollere fall og plan i grøft, byggegrop og vei
 • sikre fastmerker og utmålte punkter
 • foreta masseberegninger
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i stikkings- og nivelleringsarbeid

Vei, vann og avløp

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • laste og transportere ulike typer masser
 • utføre fundamentering, oppbygging og komprimering i henhold til tegninger og beskrivelser
 • utføre enkle betongarbeider
 • legge rør og montere kummer etter tegninger og beskrivelser og bransjestandarder
 • følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i arbeid med vei, vann og avløp
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for fagets historie og plass i samfunnet
 • følge krav til profesjonell kundebehandling og service
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • ivareta etiske retningslinjer i faget
 • utføre kildesortering og håndtere avfall etter gjeldende regelverk
 • gjøre rede for kvalitetssikringssystemer

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!