Læreplan i ambulansefaget Vg3 / opplæring i bedrift (AMB3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Grunnleggende helsefag

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte etiske dilemmaer knyttet til yrkesutøvelsen
 • kommunisere med og vise profesjonell omsorg for pasienter og pårørende
 • kommunisere med personer i en traumatisk og reaktiv krisesituasjon
 • identifisere fysiske og psykiske behov hos pasienter og utføre nødvendige pleietiltak
 • følge medisinskfaglig veiledning og instrukser fra den ansvarlige legen
 • kommunisere om pasienters tilstand, avgi systematiske rapporter og sørge for nødvendig dokumentasjon
 • observere medikamenters virkning i kroppen og håndtere medikamenter som brukes i ambulansetjenesten
 • forebygge smittespredning og ivareta god hygiene under ambulanseoppdrag og på ambulansestasjonen

Ambulansemedisin

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • innhente og forstå pasientens sykehistorie, skademekanikk, symptomer og tegn på sykdom
 • utføre enkel undersøkelse, utføre akutte behandlingstiltak, reevaluere og overvåke pasienter
 • identifisere tegn og symptomer på akutt sykdom, forklare utvikling i kroppen som kan true vitale livsfunksjoner, og iverksette nødvendige tiltak
 • identifisere tegn og symptomer på akutt skade, forklare utvikling i kroppen som kan true vitale livsfunksjoner, og iverksette nødvendige tiltak
 • identifisere tegn og symptomer på tilstander som kan true vitale livsfunksjoner hos gravide og fødende, og iverksette nødvendige tiltak
 • identifisere tegn og symptomer på sykdommer og skader, forklare utvikling i kroppen som kan true barns vitale livsfunksjoner, og iverksette nødvendige tiltak
 • identifisere tegn og symptomer på sykdommer og skader, ta hensyn til utviklingen i kroppen hos eldre pasienter og iverksette nødvendige tiltak
 • iverksette nødvendige tiltak ved akutte psykiske lidelser og samhandle med pasienter
 • iverksette nødvendige tiltak ved ulike fysiske funksjonshemminger
 • identifisere tegn på livløshet og iverksette nødvendige tiltak
 • håndtere situasjoner knyttet til døde pasienter

Ambulanseoperative emner

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere ambulanseoppdrag
 • bruke moderne utstyr for kommunikasjon og navigasjon for å finne raskt fram til bestemmelsesstedet, og bruke dette utstyret til å kommunisere med og veilede andre
 • følge prinsipper for organisering og ledelse på skadestedet og utføre arbeidsoppgaver som første ambulanseenhet
 • ivareta egen og andres helse og sikkerhet under og etter ambulanseoppdrag
 • arbeide i team, samhandle og kommunisere med andre under ambulanseoppdrag
 • håndtere aggressive og truende personer
 • samhandle med politiet under skarpe oppdrag
 • utføre ambulanseoppdrag når pasienten er vanskelig tilgjengelig
 • forflytte og transportere pasienter på en sikker og omsorgsfull måte
 • samarbeide med kommunikasjonssentral og sykehus
 • samarbeide med luftambulansetjenesten og redningshelikopter under ambulanseoppdrag
 • følge gjeldende prosedyrer for ambulanseoppdrag forbundet med særlig risiko og redningstekniske behov
 • utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk og krav til profesjonell yrkesutøvelse
 • følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen
 • bruke kvalitetssystemer og utføre arbeidet i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • følge gjeldende prosedyrer for åstedsrapportering og innmelding av pasienter til mottakende ledd
 • drøfte hva arbeidsprosesser og samarbeid i ambulanseteamet betyr for sikkerheten under utrykningskjøring
 • drøfte trafikale situasjoner som har betydning for ambulansekjøringen
 • gjøre rede for hva ambulansens innredning og oppbygning betyr for sikkerhet og driftspålitelighet
 • følge prosedyrer og retningslinjer for lagerhold, bruk, rengjøring, kontroll og vedlikehold av utstyr

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!