Tilbakebetaling av statstilskudd

Friskolene kan ikke benytte statstilskudd og skolepenger til å dekke tilbakebetalingskrav fra Utdanningsdirektoratet. Disse midlene skal i sin helhet brukes slik at de kommer elevene til gode. 

Vi er opptatt av å følge opp at statstilskuddet og skolepengene blir brukt på elevene. Dette gjør vi ved å føre tilsyn med friskolenes økonomistyring.

Hvis vi avdekker at en friskole har brukt statstilskuddet og skolepengene på en slik måte at det ikke har kommet elevene til gode, kan vi kreve midlene tilbakebetalt fra skolen.

Tilbakebetaling

Kunnskapsdepartementet kom i oktober 2016 med en presisering om at friskolene ikke kan bruke statstilskudd og skolepenger til å dekke slike krav. Det er fordi en slik bruk av statstilskuddet og skolepengene ikke vil komme skolens elever til gode. Vi legger departementets forståelse til grunn i våre tilbakebetalingskrav. Kravet må dekkes av den eller de som har beriket seg på bekostning av friskolen, eller med andre midler slik at tilbakebetalingen ikke går utover elevene.

For ordens skyld vil vi understreke at dette kun er aktuelt i de tilsynene der vi kommer frem til at statstilskudd og skolepenger ikke har kommet elevene til gode, jf. friskoleloven § 6-3.

Forsinkelsesrenter ved tilbakebetalingskrav

Hvis vi oppdager at en friskole har brukt statstilskudd og skolepenger på en slik måte at det ikke har kommet elevene til gode, vil vi som en hovedregel bruke forsinkelsesrenter hvis skolen ikke betaler tilbake innen fristen.

Vi vil som hovedregel også bruke forsinkelsesrenter i tilfellene der friskolene får innvilget nedbetalingsordninger, på lik linje som ved krav der fristen for tilbakebetaling er gått ut.

Skolen kan ikke dekke forsinkelsesrentene med statstilskudd og skolepenger.

Har du spørsmål?

Statsforvalteren veileder friskolene om regelverket.