Statsforvalterens godkjenning av privatskolers skoleanlegg

Privatskoleloven § 2-4 ”Krav til skoleanlegg og skolemiljø” er statsforvalterens hjemmel for godkjenning av skoleanleggene. Her står det i første ledd: «Skoleanlegga må vere godkjende av departementet (delegert til Statsforvaltaren). Anlegga må liggje samla.»

Statsforvalteren godkjenner skoleanlegget (undervisningslokale, andre lokaler som brukes av elevene og uteareal). Før skolen søker om denne godkjenningen, må skolen ha innhentet følgende kommunale godkjenninger og legge disse ved søknaden til statsforvalteren:

  1. Godkjenning fra Helsevernetaten eller tilsvarende myndighet, jf. forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
  2. Ferdigattest eller brukstillatelse fra kommunen, jf. plan- og bygningsloven
I tillegg skal Statsforvalteren skjønnsmessig vurdere:
Hva Dokumentasjon
at skoleanleggene er egnet til undervisningsformål

Beskrivelse, målsatte plantegninger og fotografier

 

at skoleanleggene er samletTegninger og fotografier
at utearealene er tilfredsstillendeTegninger eller fotografier som viser utearealene
at skolen har tilgang til spesialrom som gymsal/idrettshall, svømmehall, skolekjøkken, laboratorier osv.Avtaler om leie av spesialrom dersom skolen ikke har egnede lokaler selv. Av avtalen(e) skal det fremgå at alle krav etter gjeldende regelverk (f.eks. til brannsikkerhet, miljø og helse) er ivaretatt

Dersom skolen leier lokaler til den ordinære opplæringen, må avtale om leie av skolelokaler ligge ved.

For tiltak som er søkt om før 1. januar 1998 utstedes det ikke ferdigattest, jf. plan- bygningsloven § 21-10 femte ledd. I slike tilfeller, der det ikke er mulig å fremskaffe ferdigattest eller brukstillatelse, må skolen fremlegge en uttalelse e.l. om skoleanleggets befatning/karakter/status fra kommunen. Skolen må her også legge ved egen dokumentasjon på at brannsikkerhet er tilfredsstillende ivaretatt.

Skolen må ta høyde for saksbehandlingstid hos statsforvalteren og dersom skoleanleggene skal godkjennes i forbindelse med oppstart av skolen, bør arbeidet starte i god tid før 15. juni for å oppfylle vilkårene for driftstillatelse i Utdanningsdirektoratets vedtak.

Statsforvalterens vedtak om godkjenning av skoleanleggene må legges ved søknaden om driftstillatelse.