Resultater fra Foreldreundersøkelsen i barnehagen

Resultater fra Foreldreundersøkelsen 2019 viser at foreldre stort sett er fornøyde med barnehagetilbudet. De er spesielt fornøyde med barnets trivsel og trygghet på personalet.

Hovedfunn:

  • 93 prosent av foreldre er svært eller ganske fornøyde med barnehagen totalt sett.
  • Foreldre er spesielt fornøyde med barnets trivsel og trygghet på personalet i barnehagen. 
  • 1 av 10 foreldre er misfornøyde med mattilbudet i barnehagen.
  • Nær 2 av 10 foreldre er misfornøyde med bemanningstettheten, det er på nivå med 2018.
  • Foreldre med barn i små barnehager er i litt større grad fornøyde enn de som har barn i store barnehager.

 

Høy tilfredshet med barnehagetilbudet

Foreldre er i stor grad fornøyde med barnehagetilbudet. 60 prosent er totalt sett svært fornøyde og 34 prosent er ganske fornøyde. Under 2 prosent av foreldrene er ganske eller svært misfornøyde med barnehagen totalt sett. Foreldres totale tilfredshet med barnehagetilbudet holder seg stabilt i de fire årene undersøkelsen er gjennomført.

Foreldre scorer særlig høyt på spørsmål som angår barnets trivsel og trygghet på personalet. 97 prosent av foreldrene svarer positivt på disse spørsmålene. Nesten like mange foreldre opplever at de ansatte er engasjerte i barnet og tar hensyn til barnets behov, og at barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter. Bare 1 prosent av foreldrene svarer at barnet ikke trives i barnehagen.

Det er noe mindre tilfredshet på spørsmålene som handler om barnehagens rammebetingelser, som lokaler, leker, utstyr mattilbud og bemanningstetthet. Foreldre er også i litt mindre grad fornøyde med hovedområdene informasjon og medvirkning. For eksempel opplever nær 8 av 10 foreldre at foreldremøtene er nyttige, mens 8 prosent er uenige i at de er nyttige.

På nasjonalt nivå er det noe høyere total tilfredshet i private enn kommunale barnehager, spesielt på områder som angår barnehagens rammebetingelser, slik som leker, utstyr og mattilbud.

Nær 3 av 4 foreldre er tilfredse med bemanningstettheten

På spørsmål om bemanningstetthet, antallet barn per voksen, svarer 73 prosent av foreldrene at de er helt eller delvis enige i at bemanningstettheten oppleves som tilfredsstillende. Samtidig er det spørsmålet med lavest andel tilfredshet. Fra 2017 til 2019 økte andelen foreldre som ikke er tilfredse med bemanningstettheten fra 14 til 19 prosent. I samme periode viser statistikk fra Basil at antallet barn per årsverk er bedret og at andelen barnehager som oppfyller bemanningsnormen har økt betydelig (Status for bemannings- og pedagognormen 2019). 

Oppmerksomheten om ny bemanningsnorm kan være en av grunnene til at misnøyen har økt selv om bemanningen har blitt bedre. Analyser viser at det er en svak, men signifikant sammenheng mellom foreldres opplevelse av bemanningstettheten og barn per årsverk som er rapportert fra barnehagene (Basil). Det vil si at jo lavere antall barn per ansatt, desto høyere score på tilfredshet med bemanningstetthet. 

Tilfredsheten med bemanning ser også ut til å variere med barnehagens størrelse. I de minste barnehagene er 83 prosent enig i at bemanningen er tilfredsstillende, mens andelen synker til 71 prosent for de største barnehagene. Tilsvarende er andelen som er misfornøyde med bemanningstettheten 10 prosent i de minste barnehagene, og 20 prosent i de største.

Tilsvarende er foreldre til barn i private barnehager er i gjennomsnitt litt mer fornøyde med bemanningstettheten enn foreldre til barn i kommunale barnehager.

 

Foreldre til de yngste barna er litt mer fornøyde enn foreldre til de eldste barna

Det er også en tendens at foreldrene til de yngste barna er litt mer tilfredse med bemanningstettheten enn foreldrene til de eldste barna. 77 prosent av foreldrene til barn under 3 år er helt eller delvis enig i at bemanningstettheten er tilfredsstillende mens andelen er 71 prosent for barn over 3 år. Bemanningsnormen tilsier at det skal være maks tre barn per ansatt for barn under 3 år og maks 6 barn per ansatt over tre år, noe som kan påvirke foreldres oppfatning av bemanningen.

Også for de andre spørsmålene som angår relasjonen mellom barn og voksne er foreldre til de yngste barna litt mer tilfredse enn foreldrene til de eldre barna, men på disse spørsmålene er tilfredsheten svært høy uansett barns alder. 

 

 

Foreldre er tilfredse med tilvenning og forberedelser til skolestart

51 prosent har svart at barna enten har begynt i barnehage for første gang eller byttet avdeling i løpet av det siste året, mens 6 prosent av barna skal begynne på skolen til høsten. 9 av 10 foreldre er ganske eller i svært stor grad fornøyde med hvordan barnehagen ivaretar barna i tilvenningsperioden. 80 prosent av foreldrene er svært eller ganske fornøyde med hvordan barnehagen forbereder barnet til skolestart, mens 7 prosent svarer vet ikke.


Stor variasjon i foreldres tilfredshet med mattilbudet

3 av 4 foreldre er svært eller ganske fornøyde med barnehagens mattilbud. Andelen er 65 prosent blant foreldrene i kommunale barnehager og 84 prosent i private barnehager. Selv om andelen tilfredse er høy er dette et av spørsmålene med høyest andel foreldre som svarer at de er misfornøyde. Totalt svarer 1 av 10 foreldre at de er svært eller ganske misfornøyde med mattilbudet. I kommunale barnehager er andelen 14 prosent, mens den er 5,1 i private. 

Foreldreundersøkelsen er ett av flere verktøy for barnehagene 

Foreldreundersøkelsen er først og fremst et verktøy for den enkelte barnehage og kan være et utgangspunkt for dialog mellom foreldrene og barnehagen. Foreldreundersøkelsen kan gi nyttig informasjon til eiere og myndighet og være en del av kommunens kunnskapsgrunnlag ved tilsyn. Undersøkelsen gir også informasjon om foreldrenes opplevelse av barnehagetilbudet på nasjonalt nivå.

Utdanningsdirektoratet har laget et kvalitetssystem for barnehage der målet er å bidra til et bedre og mer likeverdig barnehagetilbud. Systemet består av ulike informasjonskilder og verktøy for kvalitetsutvikling. Foreldreundersøkelsen kan kombineres med statistikk, barnehagens ståstedsanalyse og tilsynsrapporter for å få et mer fullstendig bilde av barnehagetilbudet.