Konsekvenser av smitteverntiltakene i barnehager våren 2020

Nesten 1 av 4 barn var hjemme fra barnehagen andre uke etter gjenåpning og hjemmeværende foreldre var viktigste fraværsårsak. 9 prosent av barnehagebarna var i barnehagen i den nedstengte perioden.

Hovedfunn

  • 9 prosent av barnehagebarna var i barnehagen i den nedstengte perioden.
  • 23 prosent av barna møtte ikke i barnehagen andre uke etter gjenåpning. 
  • Blant minoritetsspråklige barn var det 44 prosent som ikke møtte andre uke etter gjenåpning.
  • Viktigste fraværsårsak andre uke etter gjenåpning var hjemmeværende foreldre.
  • Flere ansatte og færre barn i barnehagene enn normalt andre uke etter gjenåpning.
  • Barnehagene hadde i snitt 7,5 timers åpningstid andre uke etter gjenåpning.

23 400 barn var i barnehagen i den nedstengte perioden 

Alle barnehager var i utgangspunktet stengt mellom 13. mars til 17. april. For å ivareta drift av virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon var det likevel et krav om at foreldre som jobbet i disse virksomhetene skulle ha tilbud om barnehageplass. Kommunen hadde også ansvar for å sørge for et tilbud for barn med særlige behov som ikke kunne ivaretas når barnehagene var stengt eller hadde redusert åpningstid.

23 400 barn var i gjennomsnitt til stede i barnehagen i perioden 13. mars til 17. april. Det utgjør nærmere 9 prosent av barna med plass i barnehagen. Av disse var nærmere 8 av 10 barn av foreldre i samfunnskritiske jobber. Nesten 2 100 var barn med nedsatt funksjonsevne eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp, noe som utgjør omtrent 15 prosent av alle barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller nedsatt funksjonsevne. 2 800 var øvrige utsatte eller sårbare barn.

Årsak til at barn var til stede i perioden barnehagene var nedstengt (13. mars – 17. april)
ÅrsakAntall barn
Foreldre i samfunnskritiske yrker  18 194
Barn med nedsatt funksjonsevne/ vedtak om spesialpedagogisk hjelp  2 118
Øvrige utsatte/ sårbare barn  2 808
Annet  263
Totalt antall barn 23 383

Nesten en tredjedel av de ansatte jobbet i barnehagene i den nedstengte perioden 

I perioden barnehagene var stengt var 18 700 ansatte i grunnbemanningen fysisk til stede i barnehagene og jobbet med barn, noe som utgjør nærmere 30 prosent av de ansatte i grunnbemanningen. Av de ansatte som jobbet i barnehagen under den nedstengte perioden var 6 800 pedagogiske ledere og 11 900 annen grunnbemanning.   

Ansatte i barnehagen under den nedstengte perioden
Stilling Årsverk 
Pedagogisk leder 6 833
Annen grunnbemanning 11 874
Annet 921
Totalt 19 629

Nesten 1 av 4 barn var hjemme fra barnehagen rett etter gjenåpning 

Totalt ble det rapportert om 211 800 i barn til stede i barnehagen andre uke etter gjenåpning. Det utgjør 77 prosent av barna med plass per 1. mars. Det betyr at nesten 1 av 4 barn var hjemme den første tiden etter oppstart. I uke 24 gikk fraværet ned til 10 prosent.    

Oppmøte i barnehagen etter gjenåpning
Antall barn Antall barn til stede Antall barn med plassFravær
Uke 18211 795 273 55623 % 
Uke 24245 273 273 55610  %

Høyere fravær i Oslo og Innlandet enn resten av landet 

Den andre uken etter gjenåpning hadde Oslo og Innlandet høyest andel barn som ikke møtte i barnehagen, med 27 og 26 prosent.  Vestland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Rogaland ligger lavest med 20 prosent. 

I uke 24 har forskjellene mellom fylkene stort sett jevnet seg ut og fraværet er nede i omtrent 10 prosent. Rogaland og Agder er de eneste fylkene hvor mer enn 10 prosent av barna ikke møtte opp i barnehagen.  

Fraværet i uke 18 er generelt litt høyere i kommunale barnehager enn i private, med 24 prosent for kommunale og 21 prosent for private. 

Blant de 10 største kommunene varierte fraværet i uke 18 fra 34 prosent i Drammen til 16 prosent i Bærum. Også blant de 10 største kommunene jevnet andelene seg betydelig ut i uke 24. 

Det var også store forskjeller i fraværet mellom bydelene i Oslo i uke 18. I Stovner bydel var det 57 prosent av barna som ikke møtte i uke 18, mens andelen var 12 prosent i Ullern bydel.  

44 prosent av minoritetsspråklige barn var hjemme fra barnehagen rett etter gjenåpning 

Oppmøteandelene har sammenheng med andel minoritetsspråklige i bydeler og kommuner. Fraværet fra barnehagen blant minoritetsspråklige barn var 44 prosent i uke 18. I uke 24 er fraværet nede i 12 prosent, som er på nivå med gjennomsnittet i hele landet.

Det er noe variasjon mellom kommuner i fraværet blant minoritetsspråklige barn i uke 18. I Oslo var andelen 52 prosent, mens i Asker og Bærum var den på henholdsvis 34 og 35 prosent.

Andel minoritetsspråklige som ikke møtte i barnehagen
TidspunktAndel
Uke 18* 44 %
Uke 24*12 %
*Tall oppdatert 21.08 kl 14.00 

Forskjellen i oppmøte mellom private og kommunale barnehager gjelder også når man sammenligner fraværet for minoritetsspråklige barn mellom private og kommunale barnehager. Fraværet var på 46 prosent i kommunale barnehager og 41 prosent i private. Forskjellen er størst i Oslo med 55 prosent fravær blant minoritetsspråklige i kommunale barnehager og 47 prosent i de private. 

Hjemmeværende foreldre viktigste fraværsårsak andre uke etter gjenåpning  

Den andre uken etter gjenåpning skyldes nesten halvparten av fraværet at foreldrene var hjemme, mens under 10 prosent av fraværet skyldes luftveisplager eller annen sykdom. I uke 24 er den viktigste fraværsårsaken sykdom med luftveisplager som gjaldt 31 prosent av barna.  

Høyere bemanning rett etter gjenåpning enn i juni 

Andre uke etter gjenåpning var 72 800 ansatte på jobb i barnehagene. Det er 1 200 færre enn før nedstenging, men litt flere enn 8. juni. 

Sett i forhold til at 77 prosent av barna var til stede i barnehagen andre uken etter gjenåpning, var det betydelig flere ansatte per barn den uken enn ordinært og i uke 24.

Antall ansatte på jobb før nedstenging og etter gjenåpning
Stilling 1. mars Uke 18 Uke 24
Styrer  4 9534 8124 789
Pedagogisk leder  27 54826 94926 958
Annen grunnbemanning  35 83035 22835 175
Rengjøring  2 3722 4362 381
Annet3 3533 3643 306
Totalt 74 05672 78972 610

Høy vikarbruk 

Nesten halvparten, 45 prosent, av barnehagene oppgir å ha ansatt vikarer på grunn av ansatte med luftveissymptomer i uke 18. I uke 24 gikk andelen ned til 35 prosent. Totalt var det 4 900 årsverk til vikar i uke 18.  

Nær alle barnehagene har fulgt anbefalinger om kohorter 

Tilnærmet alle barnehagene oppgir at de har inndelt alle barna i kohorter i tråd med myndighetenes anbefalinger. I uke 18 var vanligste kohortstørrelse 3 for små barn og 6 for store barn. I uke 24 var kohortstørrelsen økt til henholdsvis 9 og 18, som tilsvarer vanligste gruppestørrelse før korona. 

Kohortstørrelse etter gjenåpning
 KohortUke 18 Uke 24 Vanlig gruppestørrelse per 15.12.2019 
Små barn399
Store barn61818

 

Få barnehager har hatt utgifter til ekstra leie av lokaler  

81 prosent av barnehagene har hatt økte kostnader smittevernsutstyr. Kun et lite mindretall, 3 prosent, oppgir å ha hatt utgifter til ekstra leie av lokaler. 12 prosent av barnehagene oppgir å ha hatt reduserte utgifter på grunn av nedstengningen av barnehagene.  

Barnehagene hadde i gjennomsnitt 7,5 timers åpningstid rett etter gjenåpning  

Ordinær åpningstid i barnehagene er 9,5 timer per dag. I uke 18 var gjennomsnittlig åpningstid gått ned til 7,5 timer i uken, mens den økte til 9,1 timer i uke 24. Åpningstidene er i gjennomsnitt like i kommunale og private barnehager. 

1 000 barnehager oppgir å ha hatt åpent utover åpningstid for barn av foreldre med samfunnskritiske og/eller virksomhetskritiske oppgaver. I uke 18 omfattet dette 14 400 barn, mens i uke 24 omfattet det 10 600 barn.

85 prosent av barnehagene oppgir at barnehagen har vært åpen for alle barn i hele åpningstiden, mens 13 prosent rullerte slik at ulike kohorter var til stede på ulike tidspunkter av dagen. Bare 31 barnehager rullerte kohorter mellom ulike dager.

Tidslinje over tiltak i barnehagesektor, våren 2020

 

Se tidslinjen i full størrelse her